[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<454455432457458459460461462>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[458]číslo strany rukopisuapoštol, počě o svatéj vieřě královi mluviti a řka a vlášče, kak jest milosrdný hospodin svého bostvie[ajb]bostvie] boztwie věčnú múdrostí mocně diábla přěmohl, milosrdným činem svú svatú krev proliv, pravedlnú cěstú moc svú a milosrdie světu ukázal. A když jednu apoštol tu řěč o svatéj vieřě skonal, počě jemu o svatém křstu mluviti a řka: Pokrstíš li sě, já tobě tvého boha řetězi svázána ukáži.

A když bylo nazajtřie, pohanská kněžie počěchu svéj modle obět vzdávati. Tehda diábel velikým hlasem vzvola a řka: Přěstaňte, nebožátka, přěstaňte, nemodlete sě nám, abyste horšieho netrpěli, než já trpi, jenžto tuto stoju, ano mě anděli Jezukristovi ohňovými řetězi svázali. A jakžto diábel vecě, tak pohani k modle přiskočivše, pravaz[1432]písmena „ra“ podtržena Hankou, in margine varianta: „ro“ na hrdlo tomu obrazu vzvrhše, vztirmáciechu, chtiec přěvrátiece jej rozbiti, ale nemohli, jeliž[1433]podtrženo, Hankova excerpce svatý Bartoloměj diáblu přikázal, aby vynda ty modly ztlúkl. A tak diábel vyšed, ty modly všěcky v tom chrámě zbil. Tehda svatý Bartoloměj pomodlil sě hospodinu a inhed všickni nemocní, ješto v chrámě ležiechu, zdrávi byli a svatý Bartoloměj ten chrám posvětiv, diáblovi na púšči jíti kázal. V tu dobu svatý anděl sě zjěvil a chrám třikrát obletěv, ve čtyřech úhléch v chrámě znamenie svatého křížě svým prstem napsal a řka: Tak praví hospodin, jakež sem vás od vašie nemoci uzdravil, takež tento chrám ode všie nečistoty očiščen bude. A toho diábla, jehožto jest svatý Bartoloměj na púšči poslal, chci jeho vám prvé, než pryč pójde, ukázati. Jehožto když uzříte, nežásajte sě, ale

X
ajbbostvie] boztwie
1432písmena „ra“ podtržena Hankou, in margine varianta: „ro“
1433podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).