[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<454455456457458459460461462>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

apoštol, počě o svatéj vieřě královi mluviti a řka a vlášče, kak jest milosrdný hospodin svého bostvie věčnú múdrostí mocně diábla přěmohl, milosrdným činem svú svatú krev proliv, pravedlnú cěstú moc svú a milosrdie světu ukázal. A když jednu apoštol tu řěč o svatéj vieřě skonal, počě jemu o svatém křstu mluviti a řka: Pokrstíš li sě, já tobě tvého boha řetězi svázána ukáži.

A když bylo nazajtřie, pohanská kněžie počěchu svéj modle obět vzdávati. Tehda diábel velikým hlasem vzvola a řka: Přěstaňte, nebožátka, přěstaňte, nemodlete sě nám, abyste horšieho netrpěli, než já trpi, jenžto tuto stoju, ano mě anděli Jezukristovi ohňovými řetězi svázali. A jakžto diábel vecě, tak pohani k modle přiskočivše, pravaz na hrdlo tomu obrazu vzvrhše, vztirmáciechu, chtiec přěvrátiece jej rozbiti, ale nemohli, jeliž svatý Bartoloměj diáblu přikázal, aby vynda ty modly ztlúkl. A tak diábel vyšed, ty modly všěcky v tom chrámě zbil. Tehda svatý Bartoloměj pomodlil sě hospodinu a inhed všickni nemocní, ješto v chrámě ležiechu, zdrávi byli a svatý Bartoloměj ten chrám posvětiv, diáblovi na púšči jíti kázal. V tu dobu svatý anděl sě zjěvil a chrám třikrát obletěv, ve čtyřech úhléch v chrámě znamenie svatého křížě svým prstem napsal a řka: Tak praví hospodin, jakež sem vás od vašie nemoci uzdravil, takež tento chrám ode všie nečistoty očiščen bude. A toho diábla, jehožto jest svatý Bartoloměj na púšči poslal, chci jeho vám prvé, než pryč pójde, ukázati. Jehožto když uzříte, nežásajte sě, ale

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).