[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<521522523524525526527528529>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tohoto světa národóv těm vlášče svaté písmo laje i porokuje, jenžto svým snažným sluhám dóstojně neodplacijí a jich mzdu jako nevěční sobě zadržějí. Proněžto jest v Starého zákona písmě řečeno každému člověku: Neostane tvého nájemného dělníka u tebe odplata do zajtřie, ale má inhed odplaceno býti. Jakžto jest řekl sám Ježíš ve čtení svatého Lukášě: Duostojen jest ten, jenž dělá a pracije, své odplaty. V tom rozomě každý, ktož chce znamenati, uzří, kak nás buoh velmi miluje. Jemužto nebylo na tom dosti, by nám podrobil všeho světa tvář, ptačstvo, ryby i zvieřata, oheň, vuodu, zemi i povětřie i to vše, což sě na zemi rodí a plodí, ale ješče nadto stvořil anděly svaté a jě nám v službu a v uostraž dal i zřiedil. Jakžto pravie světí mistři, jakž sě brzo dietě narodí, tak jemu inhed anděl v službu vstúpí, aby jeho choval i ostřiehal. Jako svatý David prorok praví v knihách svého proročstvie: Andělóm svým přikázal o tobě, člověče, aby tebe ostřiehali na všěch cěstách. To jest také u prvních knihách Mojžiešových psáno, jež svatý Jakub patriarcha u vidění viděl jeden řebří od země do nebe vysoký. A tu viděl anděly, jedni dolóv k lidem scházějí a druzí sě od lidí do nebes vznášějí. To praví svatý Řehoř: Proto k nám z nebes přicházějí, aby nám posluhujíc, nás ostřiehali. A proto sě do nebes ot nás vracijí, aby věrně a milostivě přěd hospodinem našě dobré skutky ofěrovali. A protož nechce tomu svatá cierkev, bychom sě pro našě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).