[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<520521522523524525526527528>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Michal archanděl, jenžto jest probost nad andělskými zástupy, Lucifera se všěmi jeho povolníky z nebes vyhnal. A protož nedáno jim jest v nebesiech bydliti, neb sú provinivše, nebeskú světlost ztratili. Ani jim dáno na světě s lidmi ovšem bydliti, aby lidem přieliš nepřěkážěli, ale velikých temnic prostřědku bydlé až do dne súdného. A po súdném dni u pekle zavřěni budú. Proněžto v tom prostřědku do dne súdného bydléc, když na sě vzezříte, kak sú velikú chválu ztratili, žalostivě rozomem seznávajíc, bezpřiemnú bolest trpie. A když dolóv na zemi sezřie, vidúc, ano lidé do nebes, otňadžto jsú oni vyhnáni, radostně jdú, velikú toho žalost jmají. A také často nad námi buožím přěpuščením sě obcházějí, jakžto jest mnohým svatým otcóm zjěveno, jež mezi námi jako mušky lecíc, vše povětřie naplnijí. A jakžto píše mistr Haimo, tak jich veliké u povětří množstvie jako prachu, jenž sě v slunečném poprslku miesí. A jakž koli na všem dobrém sě lidem protivie, však nad ižádným, než ktož sě jim dobrovolně poddá, svítěziti nemohú. Jakžto praví svatý Řehoř: Mdlého máme nepřietele, jenž nad ižádným odolati nemóže, než ktož sám svú volí pod jeho moc podniknúti chce.

Čtvrté a poslednie slavný den slóve pamět svatého Michala a všěch svatých andělóv, neb toho dne jich svatú milost všeliký člověk má jě s právem chváliti a jim nábožně slúžě, čest i chválu vzdáti. Neb to nalézámy, ež se všěch

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).