[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<519520521522523524525526527>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Proněžto těch časuov otec svatý papež ty i jiné divy slyšav i sznamenav, ten den na čest i na chválu i všěm svatým andělóm slavně světiti ustavil po všem světu.

Třetie ten hod svatého Michala slóve svítězenie, jakžto sě o nich píše na rozličných miestech. Najprvé o tom jest psáno, když měščěné, ti z Seponta to miesto na hořě zjěvením svatého Michala nalezše, od bližných pohanských měst mnoho protivenstvie trpieše, k boji sě s nimi zamluvili. Tehdy podlé rady biskupovy k boji sě připravujíce, tři dni nábožně sě postiece, svéj hospodě, svatému Michalu, sě snažně poručili. A třetie noci biskupovi svatý Michal sě zjěviv, k němu promluvil a řka: Nebojte sě, neb nad svými nepřátely, vyndúce proti nim v takúto hodinu, silně svítězíte. A tak sě stalo, když proti svým nepřátelóm tento lid z Seponta na pole silně táhnieše, tehda sě hora svatého Michala jménem Garganus hrozným potřěsením potřásla a veliká mrákava s velikú temností vši horu oklíčila. Zatiem pojidú blýskoty přěvelmi hrozné tak, ež šest set oděných lidí z jich protivníkóv mečem a hromem sú sešli, padše a jiní všickni svatého Michala archanděla moc uzřěvše, svatú křesťanskú vieru sú přijěli.

Druhé svítězenie svatého Michala jest, jakžto sě píše v knihách Zjěvenie svatého Jana, proti pekelnéj zvěři, diáblu. Neb jakžť jest brzo Lucifer, jsa v nebesiech v andělském přirození, přirovnati sě buohu požádal, tak inhed svatý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).