[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

matku vezřev, pečlivým činem k jejie utěšení svatému Janu ji poručil. A když jest tak syn boží, jsa v hrozném trudě, o niej takú péči jměl, kak to móž býti, by, jsa v nebesiech v svého božstvie chvále, své milé matky tělesenstvie nepotbal! Opět k témuž praví svatý Augustin: Byle sta dvě poklínanie na svět bohem u počátce světa puštěně. Jedno poklínanie bylo řečeno ženám: U bolesti budeš děti jmievati, točíš ty i tvé praštědie. Druhé poklínanie bylo všem řečeno: Prach jsi a u prach se obrátíš. A když je syn boží matku svú od prvého poklínanie zprostil, nemohu se domysliti, proč by jie druhého poklínanie nezbavil, točíš proč by byl jejie svatému tělu v zemi hníti dal.

Proněžto svatý Augustin s jinými svatými mistry osvieceným rozumem v jistosti zavierá, ež jest matka božie i s tělem i s duší do nebes vznesena s velikú ctí, s velikým veselím, se všeho nebeského královstvie radostí. O tom píše svatý Gerardus, boží mučenník, u Vykládaní svatých čtení, takto řka: Raduj se dnešní den veš svět, nebo Maria, matka božie, ješto jest všemu světu utěšenú radost dala, ta dnešní den vše nebeské královstvie jest obveselila. Také píše svatý Jeroným v kázaní o jejie slavném na nebesa vzětí a řka: Ó, kak jest přeslavný tento den, v němžto jest Maria, dievka svatá, v nebesa vnesena. Nebo jakež jest matka božie svú svatostí všech svatých svatost duostojně převýšila, takež tento slavný den všecky jiné hody převýšil jest. V němžto dni divně všeho světa schrána hnula se jest,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).