[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<438439440441442443444445446>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Bratřie milá, vězte to, ež naše milá královna, našeho milého Jezukrista matka, již s tohoto světa do nebeských siení jest pozvána k svému milému synu. Protož na tom se pomněte, když skončie, nikte jie z vás neplač, nebť by inhed lidie řekli: Aj toť, jíž jiným z mrtvých vstánie káží, ti se viece než jiní smrti bojiece pláčí. Tu míle spolu pomluvivše, před ni všickni vnidú. Na něžto matka božie míle vezřevši, milostivé jim vítanie davši, mezi nimi sedla. A tak, ano lucerny a sviece hořie, až do třetie hodiny nocí seděvše, uzřechu, ano Ježíš bez čísla s velikým zástupem andělóv s patriarchami i proroky i se všěmi jinými svatými se k niej přiblíživ, vece: Poď ke mně, má zvolená matko! K němužto ona vece sladkým promluvením: Hotovo jest srdce mé, milý hospodine, mój milý synu, hotovo jest srdce mé. V tu dobu hospodin k apoštolóm se ozřev, vece: Tělo mé matky po jejie skončení vezmúce, na údolé, ješto Jozafat slóve, neste a tu rov nový naleznúce, jejie tělo vložte a mne až do třetieho dne, ažť se k vám vráci, čakajte. A to řek, k svéj matce se obráti. K němužto matka milostivá promluvi, jakžto píše svatý Augustin, a řkúc: Děkuji tobě, milý hospodine, i tobě chválu vzdávaji. Odkad mi jest ta slavná chvála přišla! A já sem tvé přepokorné stvořenie. Protož pomni na mě, neb mi to vše od tvé svaté milosti přišlo jest a jakžs mi kázal, k tvéj svatéj milosti radostna jdu a v tvoji ruce porúčeji duši mú. To řekši, svú svatú duši pustila. Jížto duši Jezus […]text doplněný editorem[1393]in margine Hankova poznámka „chybí list, wiz 1379“

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).