[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<314315316317318319320321322>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

poň a po jeho bratříci poslal, aby sě zasě do svého kláštera vrátili. Tu sě vrátivše, kniežětem cně do kláštera uvedeni a což sú dřieve neduostatkóv trpěli, to sú skirzě svatého Prokopa prosbu všeho dobrého dosti potom měli, bohu mnoho časóv slúžili a jeho milosti sě dostali, s nímž přěbývají na věky věkóm. Amen.

Život svaté Margarety

Svatý život, jenžto sú vedli rozliční světí, snažně bohu slúžiece, svú krev pro vieru prolévajíc, dává nám veliký příklad i ponúcěnie k dobrým skutkóm. Neb když znamenámy, kak sú sě na světě strastně obcházěli, kakli sú pro buoh mnoho trpěli, musilo by srdce rozpačné býti, by sě někda nerozpomanulo a k náboženství sě nezažhlo. A také to jich života svatého pamatovánie činí nám v srdci vláščie zahanbenie. Neb když sě na to rozmyslímy, jež sú byli lidie jako i my, křehcí jako i my, smrtedlní jako i my, avšak sú vítězky hospodinu slúžili, nám veliký příklad ostavili. Mezi nimižto nás najviece zahanbuje život svatých děvic. Ty sú byly některé mladé králevničky, rozkošné panny, avšak sú přěmile trpěly krve prolitie pro milého Jezukrista. O tom mluví svatý Řehoř u vykládaní svatého čtenie o desěti děviciech, tak řka: I co řkú mužie bradatí, mužského srdcě silní, co řkú v den súdný, která jich omluva bude, jíž na světě pro buoh nic trpěti nechtie a vidúce tak rozkošné panny silným srdcem na smrt pro vieru jdúce? Z těch děvic byla jedna svatá Margareta rodu vysokého, dci jednoho patriarchy pohanského, jemužto Teodosius řekli, z města Antiochie. Ta když v svém dětinství dojcě do jiného domu chovati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).