[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<313314315316317318319320321>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mieti nemóže, toho na všěch zlostí postíhá. Ač který opat neb starosta chce v svém sbořě čest a duchovenstvie ploditi, musí od svých mlazších proti sobě mnoho křivých řěčí trpěti, proto ne vždy slušie všěm řěčem věřiti. Když kniežě Spytigneus vzvědě, ež Vít opat s tovařistvem pryč zašel, Němcě jednoho nešvarného opatem miesto Víta učinil. A když ten Němec v opatstvie sě uvázal, prvú noc na jitřní vstav, uzřěl, ano svatý otec Prokop u jedněch dřví stojí, podepřěv sě i promluvi k uopatu Němci a řka: Od koho ty, Němče, zde moc máš vlásti? Co zde činíš? K tomu opat Němec odpovědě: Mocná ruka kniežěcie tu mi moc dala, abych tiemto klášterem, donidž sem živ, vládl. Svatý Prokop k ňemu vecě: Náhle ucti sě a beř sě preč, dokad hanby nedojdeš. Pakli toho neučiníš, věz to, žeť pomsta božie na tě příde. A to řek i zmisa. To viděnie Němec opat za obludu přijem, počě na to nic netbati. Potom čtvrtú noc opat Němec k jitřní jdieše, ukáza sě mu opět svatý Prokop a řka: Němče, proč si mé řěči nepřijal, a já tě přieznivě napomanul? Věz to, ežť sem já synóm mým duchovným u hospodina uprosil tohoto kláštera bydlišče, ale ne tobě, Němče, jenžto si tuto neprávě všel, ač tě kniežě tu moc dal, ale jáť ji tobě odjímaji i zapoviedaji po dnešní den. A to řek svatý Prokop i počě opata berlú bíti prudcě. Tehda opat nic nemeškajě, ke kniežěti s brzkostí přijěv i počě praviti, kak by sě mu přihodilo. To kniežě uslyšav, u velikém obdivě sě užasl, ale ež v srdci zlost začal bieše, té až do své smrti neostal. A když podlé tohoto světa běhu kniežě Spytigneus umřěl, po ňem Vratislav v Čechách vévodú byl, kniežě bohobojný, pravedlný, všie cti plný. A když boží službu snažně milováše, nad jiné kláštery klášter svatého Prokopa na paměti mějieše. Vzvěděv, ež Vít opat v Uhřiech bieše, své posly

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).