[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Zatiem jeden vstav, chtieše sě jeho chopiti. To Petr uznamenav chtieše utéci, ale ež vrátný hluchý bieše i němý, pokřiče naň Petr a řka: Otevři mi brzo, otevři! A inhed ten vrátný i slyšal i mluvil. A ti hosté i všě čeled za ním vyběhše, počěchu sě svému němici diviti, kak by již slyšal a mluvil. K němužto on vecě: Ten, ješto večas v kuchyni pomáháše, vyběhl je ven i vizte, snadť jest sluha buoží. Neb jakžť mi je řekl: brzo otevři, tak inhed plamen z jeho úst vyšed, jazyka sě mého i uší dotekl a inhed sem slyšal i mluvil. To oni uslyšěvše, za ním běžěli, a jeho nenalezše, domuov sě vrátili. A všickni z té čeledi žělejíc káli sě, jež sú jeho trýzniec, mnoho zamucovali.

Jednoho času, když jeden člověk chudý u pútníkovéj postavě k svatému Janu patriaršě přišed, almužny poprosil, kázal jemu svatý Jan šest peněz pro bóh dáti. To ten chudý vzem, v rúšě sě proměniv, opět sě navrátiv almužny poprosil. Tehda patriarcha pozvav k sobě strójcě svého, šest zlatých jemu dáti kázal. To chudý vzem, ven vyšel. A zatiem strójcě k svatému Janu přistúpiv, vecě: Otče svatý, tento chudý rúcho proměniv druhé dnes od tebe almužnu béře. A když toho sě svatý Jan nevěda učinil, ten chudý třetie sě proměniv, přišed, u svatého Jana almužny poprosil. Tehda strójcě na toho chudého svatému Janu pokynul, dávaje jemu věděti, ež jest ten. Tehda svatý Jan odpovědě jemu a řka: Netbaj na to, daj jemu dvadcěti peněz, snadť jest muoj spasitel Ježíš,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).