[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<121122123124125126127128129>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nepřětrpěl. To řek, toho chudého ščedřě podařil.

To sě také o svatém Janu patriaršě píše, ež nerad ve mši lidi vně stojiece vidieše. Proněžto, když jeden čas lidé po čtení přěd kostel vyšedše, sediec prázdnú řěč mluviechu, svatý patriarcha za nimi vyšed, podlé nich sě posadiv, seděti počě. A když sě tomu všickni diviti počěchu, svatý patriarcha k nim vecě: Tak jmá býti, synové milí. Kde jsú ovcě, tu jest i pastýř, anebo tuto seďte a já s vámi, anebo v kostel venděte a já s vámi. A když jim otec svatý několikrát učinil, ve mši jě z kostela vycházěti ostavil. A když sě po těch časiech svatý Jan ctně staral o statek, jenž jměl, chudým rozdati kázal, buohu poděkovav, skončal. I pochován jest v jednom hrobě mezi dvěma biskupoma. Mezi nimažto když jeho svaté tělo kladiechu, oba sě jemu pohnuvše, miesto jemu mezi sobú dasta. Byl jest svatý Jan patriarcha za časuov ciesařě, jemužto Foka řekli, po buožiem narození pět a šest set let.

Den svatého Pavla na vieru obrácenie tuto

Svatého Pavla na vieru obrácenie stalo sě jest toho léta, jehožto Kristus umučen jest. Svatý Ščepán téhož léta ukamenován. Ale proč by jeho na vieru obrácenie znamenitějie než jiných svatých svatá cierkev slavila? To jest pro troji věc. Najprvé pro příklad, aby ižádný, kakž koli hřiešný, do buožie sě milosti nerozpakoval znamenajě, kak z velikého hřiešníka učinil buoh slovutného apoštola. Druhé pro radost, neb jakež svatá cierkev svatým Pavlem často zamucována, takež jeho svatým obrácením správně obveselena byla. Třetie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).