[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

popóm a ofěruj jim dar, ješto přikázal Mojžieš, na svědečstvie.“

Mt8,5 A když vnide v Kafarnaum, přistúpi k němu setník, prosě jeho Mt8,6 a řka: „Hospodine, pacholík leží muoj u mém domu a nehodně jej dna núzí.“ Mt8,7 I povědě jemu Ježíš: „Já přídu i vzdravím jej.“ Mt8,8 Odpověděv setník vecě: „Hospodine, nejsem duostojen, aby všel pod mú střěchu. Ale rci slovem tolikož, ať bude uzdraven pacholík muoj. Mt8,9 Nebo já jsem člověk od moci vyšších ustavený, jmajě pod sobú rytieřě, a řku jednomu: Jdi, an puojde, a jinému: Přiď, an příde, a sluzě mému: Učiň toto, an učiní.“ Mt8,10 To uslyšěv Ježíš, podivi sě a těm, ktož po něm jdiechu, povědě: „Zavěrné pravi vám, nenalezl jsem také viery v Izraheli. Mt8,11 Protož vám pravi, že mnozí ode vzchoda sluncě i od západa přídú a budú kvasiti s Abrahamem i s Izákem i s Jakubem v království nebeském. Mt8,12 A synové téhož královstvie budú vyvrženi ve tmy zevné, tu kdež bude pláč a skřehet zubný.“ Mt8,13 I povědě Ježíš setníkovi: „Jdi, a jakož si uvěřil, tak buď tobě.“ I by uzdraven pacholík v túž hodinu.

Mt8,14 A když přijide Ježíš do Petrova domu, uzřěv jeho svekru ležiece od zimnicě, Mt8,15 dotče jejie ruky a osta jie zimnicě. A vstavši slúžieše jim.

Mt8,16 A když by večer, nesiechu přědeň mnohé, jmajíce v sobě běsy, i vyhonieše z nich duchy slovem. A všěcky, kto sě zle jmějiechu, uzdravi, Mt8,17 aby bylo naplňeno, ješto jest pověděno skrzě Izaiášě proroka řkúce: Onť jest našě nemoci přijal a nemáhanie našě nesl. Mt8,18 Pak uzřěv Ježíš mnohé zástupy okolo sebe, káza svým učedlníkóm bráti sě přěs moře.

Mt8,19 A přistúpiv jeden mudrák, povědě jemu: „Mistře, pójdu po tobě, kam sě kolivěk obrátíš.“ Mt8,20 I povědě jemu Ježíš: „Lišky jmají jěskyně a ptačstvo nebeské hniezda, ale syn člověčí nejmá, kde by svú hlavu podklonil.“ Mt8,21 A jiný z jeho učedlníkóv povědě jemu: „Hospodine, přěpušč mi dřéve otjíti a pohřésti otcě mého.“ Mt8,22 Povědě jemu Ježíš: „Poď za mnú a nechaj mrtvých, ať hřebú mrtvé své.“

Mt8,23 A když vzjide na lodíčku, jidú po něm jeho mlazší. Mt8,24 Tehdy veliká búřě učini sě na moři, tak jakž lodíčku přikrýváchu vlny, a on tehdy spáše. Mt8,25 A přistúpivše k ňemu jeho mlazší, probudichu jeho řkúce: „Hospodine, spasi ny, ať nezhynem!“ Mt8,26 I vecě jim Ježíš: „Co jste sě užasli, malé viery?“ A tehdy vstav, přikáza větróm i moři i učini sě velmi ticho, Mt8,27 tak jakž lidie diviechu sě řkúce: „Kteraký jest tento, že větrové i moře jeho poslúchá?“

Mt8,28 A když sě přěbra Ježíš přěs moře do krajě genezaretského, utkasta jej dva, jmajíce v sobě běsy, z rovuov vstavše, velmi lítá, tak že ižádný nemožieše pro ně tú cěstú choditi. Mt8,29 I vzvolasta a řkúce: „Co jmáš s námi činiti nebo my s tobú, Ježíši, synu boží? Proč jsi přišel tuto dřéve času nás mučiti?“ Mt8,30 I bieše nedaleko od nich stádo mnohých sviní pasa sě. Mt8,31 I prosiechu jeho běsové řkúce: „Vyženeš li ny odtudto, ale pušč nás v toto stádo svinské.“ Mt8,32 I vecě jim: „Jděte!“ Tehdy oni vyšedše, vjidú v svině. Tak inhed velikým během vzdviže sě všecko stádo i upada u moře i zemřě u vuodách. Mt8,33 A pastuchy odtud utekú. A přišedše do města, vypravichu toto všecko i o tú, ješto v sobě běsy jmějiešta. Mt8,34 A tehdy všecko město vynide vstřieci Ježíšovi, a uzřěvše jej, prosiechu jeho, aby

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).