[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

<<<10<541r541v542r542v543r543v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[541v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcehospodinóv. I pojě svú ženu, Mt1,25 a nepoznáváše jie, až jest porodila syna svého prvorozeného, i vzděla jemu jmě Ježíš.

[II.]text doplněný editorem

Mt2,1 Protož když sě jest urodil Ježíš u Bethlemi židovském za dnóv krále Heroda, tehdy mudráci ode vzchoda sluncě přišli sú do Jeruzaléma Mt2,2 řkúce: „Kde jest, jenž sě jest narodil, král židovský? Nebo jsme viděli jeho hvězdu na vzchod sluncě i přišli sme, chtiec sě jemu pokloniti.“ Mt2,3 To uslyšěv král Herodes, smúti sě i vešken Jeruzalém s ním. Mt2,4 A sebrav všěcka kniežata popová i mudráky lidské, jadáše na nich, kde by sě jměl Kristus naroditi. Mt2,5 Tehdy oni pověděchu jemu[12]jemu] nemá lat., + ei var.: „V Bethlemi v Židovství. Neb jest tak napsáno skrzě proroka: Mt2,6 Ty, Bethlem, země židovská, nikakž nebudeš[13]nebudeš] nebuudeſſ rkp. najmenšie mezi kniežaty židovskými, nebo z tebe vyjde vévoda, jenž bude[14]bude] buude rkp. zpravovati lid mój izrahelský.“ Mt2,7 Tehdy Herodes tajně povolav k sobě[15]k sobě] nemá lat. mudrákóv, pilně[16]pilně] původně plnye, -y- nadepsáno vzvěděv od nich čas hvězdy, ješto sě jest jim zjěvila, Mt2,8 a pustiv[17]pustiv] puuſtyw rkp. jě do Bethlema, povědě: „Jděte[18]Jděte] původně Gdyte, -e- nadepsáno a ptajte sě snažně na dietě. A když naleznete[19]naleznete] původně nalezte, -ne- nadepsáno, vzpovězte mi, ať i já přída pokloním sě jemu.“ Mt2,9 A oni uslyšěvše krále, odjidú. A inhed hvězda, jižto biechu[20]biechu] biechuu rkp. viděli na vzchod sluncě, přěd nimi jdieše dotud, až přišedši stáše nad domem, kdež bieše dietě. Mt2,10 Uzřěvše oni[21]oni] autem lat. hvězdu, uradovachu sě radostí velikú úřitně. Mt2,11 A všedše v duom, nalezú dietě s Marijí, jeho matkú. A padše nici, poklonichu sě jemu. A otevřěvše poklady své, vzdachu jemu dary: zlato, kadidlo a myrru. Mt2,12 A otpověd vzemše ve snách, aby sě nevrátili k Herodovi, jinú cěstú na[b]označení sloupcevrátichu sě do svého krajě.

Mt2,13 A když pryč odjidú, tehdy anděl hospodinóv zjěvi sě Ozěpovi ve snách řka: „Vstaň a vezmi dietě a máteř jeho a utec do Ejipta a buď tam, až tobě poviem. Neboť bude[22]bude] buude rkp. Herodes hledati dietěte, chtě je[23]je] nadepsáno zatratiti.“ Mt2,14 Jenž povstav, vzem dietě i jeho matku, bra sě v noci do Ejipta Mt2,15 i bydléše tam až do skončěnie Erodova, aby sě naplnilo, což jest pověděno buohem skrzě proroka řkúce: Z Ejipta povolal sem syna mého. Mt2,16 Tehdy Erodes uzřěv, že jest oklamán od mudrákóv, rozhněval sě jest velmi. A poslav zbil jest všěcky děti, ješto biechu[24]biechu] biechuu rkp. u Bethlemi a ve všěch krajinách okolo jeho, ot dvú letú a níže podlé času, jakž sě bieš přěptal od mudrákóv. Mt2,17 Tehdy sě jest naplnilo, co jest pověděno skrzě Jeremiášě proroka řkúce: Mt2,18 Hlas v Rama slyšán jest pláčě a škebránie mnohého, Rachel plačíci synuov svých, nechtěla sě jest utěšiti, že jich nenie.

Mt2,19 Pak když jest umřěl Herodes, tehdy anděl hospodinóv zjěvil sě jest ve snách Ozěpovi[25]Ozěpovi] + in Aegypto lat. Mt2,20 řka: „Vstaň a vezmi dietě i matku jeho a jdi do země izrahelské, nebo jsú zemřěli ti, ktož jsú hledali dušě dietěcie.“ Mt2,21 Jenž vstav, vzem dietě i jeho matku, přijide do země izrahelské. Mt2,22 A uslyšav[26]uslyšav] vſliſſaw Vraštil 40, yſliſſaw Kyas 44, že Archelaus kralováše v Židovství miesto Heroda, svého otcě, báše sě tudy jíti. A napomanut jsa[27]jsa] -sa zapsáno na razuře ve snách, uchýli sě do krajin galilejských. Mt2,23 A přišed přěbýváše v městě, ješto slóve Nazaret, aby sě naplnilo, což jest pověděno skrzě proroka, že Nazarenus bude slúti.

III.

Mt3,1 V těch dnech[28]dnech] + autem lat. přijide Jan Křstitel, kážě na púšči židovskéj[29]židovskéj] připsáno na okraji Mt3,2 a řka: „Pokánie čiňte, neb sě blíži královstvie

X
12jemu] nemá lat., + ei var.
13nebudeš] nebuudeſſ rkp.
14bude] buude rkp.
15k sobě] nemá lat.
16pilně] původně plnye, -y- nadepsáno
17pustiv] puuſtyw rkp.
18Jděte] původně Gdyte, -e- nadepsáno
19naleznete] původně nalezte, -ne- nadepsáno
20biechu] biechuu rkp.
21oni] autem lat.
22bude] buude rkp.
23je] nadepsáno
24biechu] biechuu rkp.
25Ozěpovi] + in Aegypto lat.
26uslyšav] vſliſſaw Vraštil 40, yſliſſaw Kyas 44
27jsa] -sa zapsáno na razuře
28dnech] + autem lat.
29židovskéj] připsáno na okraji
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).