[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

<<<<<556r556v557r557v558r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a Maria Jakubova a Ozěpova mátě a mátě synóv Zebedeášových. Mt27,57 A když by pozdě, přijide jeden člověk buohatý z Aromatie jmenem Ozěp, jenž bieše učedlník Ježíšóv. Mt27,58 Ten přistúpiv přěd Piláta i prosieše za tělo Ježíšovo. Tehdy Pilát káza vrátiti tělo. Mt27,59 A vzem tělo Ozěp, obinu je v čistú loktuši Mt27,60 i vloži v rov v svuoj nový, jenž bieše vysěkal v skále. A přivaliv velikú křemenici ke dveřóm rovním, i odjide. Mt27,61 I biešta tu Maria Magdalena a jiná Maria, sediece proti hrobu.

Mt27,62 Pak druhého dne, jenž bieše po pátku, přijidú kniežata popová i duchovníci přěd Piláta Mt27,63 řkúce: „Pane, rozpomanuli sme sě, že ten svuodcě řekl jest, ješče živ jsa: Po třech dnech z mrtvých vstanu. Mt27,64 Protož kaž střieci hrobu až do třetieho dne, neboť snad přijdúce jeho učedlníci, ukradú jej a řkú obci: Vstal jest z mrtvých. I budeť poslední blud horší dřevnieho.“ Mt27,65 Vecě jim Pilát: „Jmáte stráži, jděte a střězte, jakž umiete.“ Mt27,66 Tehdy oni odšedše, ohradichu hrob strážnými, znamenavše kámen.

XXVIII.

Mt28,1 Pak večer v sobotu, jenž sě chýli na neděli, přišla Maria Magdalena a druhá Maria, chtiece viděti hrob. Mt28,2 A tehdy země třěsenie stalo jest sě veliké. Neb anděl hospodinóv sstúpil jest s nebě a přistúpiv odvalil kámen i sedieše na něm. Mt28,3 A bieše jeho vezřěnie jako blýskota hromová a jeho rúcho jako snieh. Mt28,4 Pro jehožto strach užasú sě strážní i bychu jako zmrlí. Mt28,5 Ale odpověděv anděl, vecě ženám: „Vy sě neroďte báti, neboť viem, že Ježíšě, jenž jest ukřižován, hledáte. Mt28,6 Nenieť jeho tuto; vstalť jest, jakož jest řekl. Poďte a ohledajte miesto, kdež jest byl položen hospodin. Mt28,7 A brzo šedše, pověztež jeho učedlníkóm, žeť jest vstal, a přědejde vás do Galilé, tu jeho uzříte; toť vám napřěd pravi.“ Mt28,8 I vyjidú brzo z rovu, s strachem i s velikú radostí běžiece, chtiece zvěstovati jeho učedlníkóm. Mt28,9 A tehdy Ježíš potka jě řka: „Zdrávy buďte.“ Tehdy ony přistúpivše, podržěchu za jeho nohy a poklonichu sě jemu. Mt28,10 Tehdy jim vecě Ježíš: „Neroďte sě báti, ale jděte, pověztež bratří méj, ať jdú do Galilé, a tu mě uzřie.“

Mt28,11 A když ony odjidú, tehdy někteří z strážných přijidú do města i rozpravichu kniežatóm popovým všecko, co sě jest stalo. Mt28,12 Tehdy oni sebrachu sě s starostami a vzemše radu veliké peniezě dachu rytieřóm Mt28,13 řkúce: „Povězte, že jeho učedlníci přišedše v noci, ukradli jsú jej, a my spímy. Mt28,14 A pakli to uslyší vladař, myť jemu dobřě poradíme a vás bezpečny učiníme.“ Mt28,15 Tehdy oni vzemše peniezě, učinichu, jakož biechu naučeni. I rozneslo sě jest to slovo mezi Židy až do dnešnieho dne. Mt28,16 Pak jedenádste učedlníkóv odjidú do Galilee i vjidú na horu, kdež jim byl ustavil Ježíš.

Mt28,17 A uzřěvše jej, poklonichu sě jemu, avšak někteří z nich blúdiechu u vieřě. Mt28,18 A přistúpiv Ježíš, mluvieše s nimi řka: „Dána mi jest všěcka moc na nebi i na zemi. Mt28,19 Protož jděte a učte všěcky lidi, křstiece jě ve jmě otcě i syna i ducha svatého, Mt28,20 učiece jě všecko schovati, což koli jsem vám přikázal. A já s vámi jsem všěckny dni až do skonánie světa.“ Amen.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).