Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

všeliké při, když přísežní skrze nětčí prosby bývají uvedeni neb od rychtáře posláni k vyslyšení některých slibuov neb nětčie řeči, a což vyznají, co jsú slyšeli, nemóž býti odvoláno. Pakli by nejsúc povoláni ani požádáni, na rynku neb v krčmě co slyšali, obžalovaný od nich móž odvolati své řeči před soudem.

Jestliže by falešní penězi u některého muže počestného byli nalezeni, a jestliže ten die, že jsú jemu ty penězi dáni od jiného muže dobré pověsti, odpoviedajíci sám sedm lépe moci se bude očistiti, nežli by jej žalobce mohl sám sedm přemoci. Pakli by seznal se ty penieze vzieti od mincieře, tehda sám sedm lépe móž mincéře přemoci, nežli by se mincieř sám sedm mohl očistiti.

Ve všech přech, kteréž před soudem přemietány bývají od hodu narozenie božieho až po ochtábiech velikonočních najprvní pátek, kterýžto den na zavitém soudě má býti seděno, všeliký člověk opětovánie neb obnovenie své pře moci bude jmieti, jenž slove německy erhollung.cizojazyčný text Ale čtyři pře vymieňujem od súzenie neb přísnosti tohoto práva, t. vraždu, podávenie neb násilé panen, vinu falše peněz neb střiebra, útoku na duom, jenž slove německy heimsuchen,cizojazyčný text z nichžto pro každú při bude li člověk přemožen, bývá života odsúzen.

Jestliže by která z těch pří v den zavitého soudu dostala se k súzení, obvinněný moci bude své pře prodliti až do druhého najbližšieho dne. A opět od toho dne do dne třetieho, v kterýžto již beze všeho dalšého prodlévanie musí ji dokonati, nebo skrze smlúvu neb řádem práv všecky pře těm podobné chcme, aby týmž právem konány byly.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).