Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jsú vzdali, aby pravý nález vedlé zpuosobu práva nalezli a vypověděli. Na kterúžto věc bylo jest takto ortelováno, že řečení poručníci ubrmané neprovedli jsú tak vyznánie, aby toho paní požíti mohla.

Věřitel jest první dědic

Dědicové a věřitelé súdili sú se o dědičstvie ubrmannovo, každá strana listy a svědky chtiec svědomie požívati. Na to bylo nalezeno takto:

Móž li obžalovaný z trojie neb šestery viny jednú odpovědí odbýti

Měšťané kolínští psali jsú takto: k trojie žalobě z dluhóv před námi učiněné a opět k trojí žalobě z protivenstvie druhému učiněných jednú odpovědí od obžalovaných jest odpověděno, protož tiežemeť, dokonale li a úplně li jest odpověděno. Jimžto odepsáno jest, poněvadž to, což slušie žalobníku, příslušieť také i obžalovanému. Zajisté však poněvadž sstupujíciemi a k jich straně milostivějie má se jmieno býti vedlé spravedlivé rady nežli k straně žalobníka, jestliže žalobce tři žaloby pod zpósobem pořádným prožaluje, obžalovaný zachová týž zpuosob, dlužen jest odpověděti trojí odpovědí ovšem pro to. Nebo častokrát žalobníci, což by jednú žalobú obsáhnúti mohli, často tři opatrné žaloby učinie k ulovení obvinněných, ale poněvadž lstivost a oklamánie žádnému nemají spomáhati, žádnému také nebuď dobroděnstvie práva odepřieno, protož konečně nalézajíce, vypoviedáme: jestliže obvinněný ke třem žalobám žalobníka jednú odpovědí obecní odpovie, to jest každú zvláště přimienie, kterážto odpověd slovo rozdělujície zavierá v sobě, jako německy řka, ač by žaloba byla o penieze: ich pin im nychtes nich schuldichcizojazyčný text, t., neb slova těm podobné, ale což k prohřešilým: wes er mir schult gibt des pin ich unschuldigcizojazyčný text t.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).