Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

poněvadž užitek mohl by jemu příslušeti i ztráta, a tak jest jeho pře.

O jednostajném počtu svědkuov

Znamenaj opět o rovném neb nerovném počtu svědectvie. Jestliže s jedné a též strany dva svědky vyznávají jedno a třie neb čtyřie praví jiné, tehda věřeno jest duostojnějším, ale jinéť jest, bylo li by od rozličných stran, nebo tehda většiemu počtu věří se, anebo také jestliže svědkové od rozličných byli by vedeni, často věřeno bývá počestnějším. Opět znamenaj, že rozdielnost místa zamietá svědky, jakož známo jest v knihách Danielových o Zuzaně. Opět rozličnost času svědky zamietá, jako když žalobník potřebuje času jistého k učinění některého skutku, jako ač by řečeno bylo jedniem složením neb sjednáním učiněno jest poručenstvie jinak nic, byla li by otázka o tom, vládl li bych, a doložil bych se mnohých svědkóv, z nichžto někteří pravili by: „viděli sme jej vládnúcieho“ za rok, a druzí za druhý, a tak o jiných dále svědectví jich stojí, nebo toliko o tom, o čemž jest soud, svědkové mají vedeni býti.

Svědkové druhdy přijati bývají před odpovědí k žalobě

Ačkoli vedlé práv zachovává se, aby před odpovědí k žalobě učiněné svědkové nebyli přijati, avšak z příhody druhdy se to přiházé, jako bylo li by dovedeno, že póhon přišel jest k někomu, nebo ač by o smrti svědkóv naděje byla, nebo o jich dlúhé nepřítomnosti, a nebo byl li by obžalovaný nepřítomen neb v dalekých krajinách prodléval by, tak že by snadně neb brzy nemohl pohnán býti, a nebo ač by obžalovaný přijma póhon z potupy nestál k zavitému soudu, a nebo že zlobivě se pokrývá, a nebo že překážie, aby k němu póhon nemohl

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).