Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dlužen byl neb nětco řekl učiniti, máť jej znáti. Ale jinéť jest, kdež nepraví o zavázaní osobniem, neb o skutku.

Muož li let nedošlý svědčiti

Jest otázka, muož li holomúdec neb let nedošlý, potom léta dospělá maje, svědčiti o těch věcech, kteréž jest viděl za času, dokudž neměl let dospělých. A odpověd jest, že muože, nebo což se nezbraňuje, to se dopúští, a moc duovoduov nemá býti sužována.

Muož li zlopověstný svědčiti

Otázka jest o tom, jenž již poblúdil. Odpověd, že má odvržen býti, nebo ktož jest byl jednú zlý domněn, jest zlým býti, by se potom pak i kál a pokánie uložené splnil, avšak zdá se, že nemuož svědčiti, nebo zlá pověst propuštěna jest jelikožto k bohu, ale ne k světu.

Muož li vražedlník svědčiti neb jiný hřiešník

Což pak o vražedlníciech a o jiných, jenž jsú v smrtedlném hřieše. Odpověd, že právem našim nebývají odvrženi, a protož bývají dopuštěni, ačkoli právem duchovním zavrženi bývají. Opět když die napřed, nevidie se hodni býti svědkové, jimžto muož přikazováno býti, to rozuměj od toho, jenž je provodí, jinak žádný svědek nebyl by hodný neb purgmistr muož jemu přikázati. Opět mocí přikazovati rozuměj jelikožto mocí otcovskú neb panskú neb pro poslušenstvie neb mocí přísežného práva, jako v při rozkazujícieho vlastní nebývajte svědkové, kteříž z přísežného práva neb z poslušenstvie neb z moci jeho jsú, ale v uobecnie při mohú, a protož nebo a tiemto duovodem soudce přikáže někomu z obce, aby svědectvie vydal pro obecnie dobré.

Opět ten, jenž jest při poručenství, muož býti svědkem v kšaftovnie při, nebo nenie jeho pře prvotnie. Jest otázka, muož li prodavač býti svědkem v kupujície při miesto kupujícieho, a jest odpověd, že nic, poněvadž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).