Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Viera svědkóv pilně má zkušena býti, a protož při jich osobě má prvotně vytazována býti povaha. Byl li by takový vypověděnec čili vobcí, a počestného li jest života a bez poškvrny, čili jest znamenán a zavržen, jest li bohatý či chudý, jenž se pro zisk čeho dopustí, aneb byl li by jeho nepřietel, proti němuž svědčí, aneb jest li přietel jeho, jemuž svědčí, nebo jestliže nebude v podezření, neb pro osobu, od niežto jest veden k svědomí (byla li by počestná) neb pro příčinu, že ani pro zisk ani pro nepřiezen, tehda dopuštěn bývá. Při svědciech také má patřeno býti, túž li anebo jednostajnú li řeč vyznávají, a nebo odpoviedají li podobně, o čemž tázáni bývají, nebo kterakým obyčejem otázky k některému obyčeji a k duovodu o každé věci dieti sie mají, žádným obyčejem jistým nemuož býti vymluveno, nebo jakožto ne vždycky, též také často pravda jedné každé věci bývá dosažena bez zjevných ohrazování neb vytazování. Někdy počet svědkóv, druhdy duostojenstvie a mocnost a druhdy jakožto svolující pověst potvrzuje viery o té věci, o kteréž bývá tázáno. Protož soudce ne o všem hned má se obrátiti k jednomu zpuosobu duovodu, ale z mnohých duovodó rozum svój má zpravovati. Opět nevidie se hodní býti svědkové, jimžto móž se přikázati, aby byli svědkové, avšak svědectví služebníkovu ty časy má býti věřeno, když jiného duovodu k vyhledání pravdy nenie.

O svědectví otce synu a zase

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).