Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

vydání svědečstvie, krom těch, jimž práva zapoviedají. A ti se vypisují v těchto veršiech: povaha služebničie, pohlavie ženské, věk 12 let, rozšafnost pro blázny, pověst zlá, condicio, sexus, etas, discrecio, fama,cizojazyčný text štěstie neb bohatstvie, viera křesťanská pro židy, et fortuna, fides, in testibus ista requirendum, nam pueri, servi, mulieres sive protervi, Iudeus sive pauper non possunt esse licenter,cizojazyčný text jenž se takto vykládají najprvé: povaha jako služebník, jenž proto že jest vlastní, odvržen bývá od svědectvie. Pohlavie jakožto žena, kteráž proto, že povětrné mysli jest a neustavičná, nemóž svědkem býti. Věk jako jsú holomúdci, jenž 14 let nemají. Rozšafnost jako jsú prchliví neb blázniví, šielenci. Pověst jakož jsú zlopověstní. Štěstie jako jsú chudí podezřelí, jenž snadně bývá naveden řečí, dary nebo přiezní etc.cizojazyčný text Viera jakož jsú nevěrní nebo ktož u vieře pochybují, jakož jsú židé, saracénové, kacéři a všichni vieře obecnie odpírajíce. Svrchupsaní všichni nemohú svědčiti vedlé práva.

Žádný nemóž sobě svědčiti

Žádný nemóž svědkem býti v své vlastnie při, a známo jest, že ta pře slove vlastnie, jejížto užitek příleží jim týmž jménem.

Svědek má znám býti soudci

Opět rychtáři nebo soudci porúčie se zkušovati svědkóv, nebo svědek má býti soudci známý aneb najméň ty časy jemu se má oznámiti. Také té straně, proti kteréžto veden bývá, má býti znám, a zvláště v žalobě osobnie, v niežto tázáno bývá, slíbil li jest kto aneb řekli jest toto, nebo svědek, jenž praví, že by se někto jemu zavázal neb dlužen

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).