Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Otec nenie hodný svědek synu aneb syn otci, ale miení se otec a syn, jenž v jeho moci jest, protož bratřie, jenž jsú v moci téhož otce, svědkové ovšem v témž kšaftu neb v jednostajné věci mohú býti, nebo nic neškodí z jednoho a téhož rodu viece svědkóv v cizí věc přijieti.

Opět nižádný nemá rozuměn býti hodným svědkem v své při. Opět k věření věci skutečné svědek také neprošený rozuměn bývá. Opět kdež počet svědkóv nejmenuje se, na dvú jest dosti, nebo řeč o mnohých počtem dvú se zavierá. Náměsečník móže li býti přijat v svědectví či nic, to jakost pohlavie okazuje.

Byli li by všichni svědkové též poctivosti a vážnosti a jakost viery a náchylnost soudce s oněmi se sházie, všecka svědectvie mají následována býti. Pakli by z těch někteří jinak pravili, ačkoli nerovnému počtu má býti věřeno, jenž se s přirozením té věci sjednává, a což by nepřiezni anebo podezřenie milosti nemělo a potvrdíť soudce náchylnosti rozumu svého z vytazovánie a svědečstvie, a což k té věci jest slušnějšieho a nepříbuznějšieho, nebo nenie potřebie k množství hleděti, ale k čistému věření svědečstvie a k těm svědectvím, jimž radše světlost pravdy příleží. Nemóž svědkem veden býti, ktož dřieve na toho křivé svědectvie pravil. Svědkové, kteréž žalobník z rodu svého provodil bieše, otazujícieho, nelíbí li jsú se, z práva má varováno se býti, aby soudce pozorovali, aby dědicové a řečníci v při kteréž by pomoc chtěli činiti, svědectvie nevydávali. A totéž mezi zprávami kupectvie má zachováno býti.

Kto nemohú býti svědkové

Opět znamenaj, že všichni lidé dopuštěni bývají k vydání

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).