Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět žena majíc muže psance muož svého statku požádati bez otporu jeho zapsánie, a to jest zde bylo ortelováno.

Každý člověk móž své věci poručiti komuž chce

Každý člověk rozum maje, s svými věcmi vedlé své vuole móž učiniti, by pak i žena tomu odvolávala i děti odpieraly, avšak panovánie stane při jeho dobré vuoli.

Kapituly o svědciech, kto nemohú svědčiti, a o povahách při svědciech

Výpověd o svědciech jestiť zapověděna, protož všichniť bývají dopuštěni, jimž od práva nebývá zapověděno i nalezeno, jenž k otázce některakých přísežných, že svědectvie ženy zavrženo bývá z práva, nebo jest neustavičná, krom některých příhod, v nichž žena muož svědčiti, jakož jest svrchu psáno o ženách a svědectvie mladce let rozšafných nemajícieho, jakožto samček, jenž let 14 jest nenaplnil, a samička, kteráž let 12 jest nenaplnila, a prchliví neb nesmyslní, a slepí o vidomých věcech svědčiece, a hluší, kdež mají svědčiti o slyšených věcech, a němí, kdež přísaha hlasitě svědečstvím má býti potvrzena, a nadto svědectvie nevěřícieho jakožto kacieře, saracéna žida ve všech přech, poněvadž svědectvie konečnie pro vieru, a nad to svědectvie křivého přísežníka, jako u příkladě, jestliže kto před soudem přemožen jest z falešného svědectvie, od strany, proti niežto veden byl a zvláště v hlavnie při zavrženť bývá týmž právem. Protož při svědciech víra, duostojenstvie, mravové a obyčejové mají zkušeni býti a protož svědkové, kteříž proti vieře svého svědečstvie nejsú stálí, neb kolébaví, nemají slyšáni býti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).