Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jsem zaplatila, a toho chci dovésti svědečstvím přísežných, nebo tehdy její duovod, kterýž jest k obraně sbožie svého přimienila, byl by dopuštěn, avšak tiem ani první přísežní byli by odehnáni od druhých, tak totiž aby prvních svědectvie bylo za falešné odsúzeno, neb tak těžké jest přísežné odehnati neb zavrci, nebo první i druzí mohú právě svědčiti k rozličným časuom hlediece, a též nápodobně v přech raněnie bylo li by viece konšel přítomných pro svářenie a při bitvě, z nichžto někteří řekli by viděti se takového býti raněného od onoho, jiní pak řekli by, že jsú neviděli, stálejšie jest svědomie těch, jenž pravie, že jsú viděli, nežli těch, jenž pravie, že jsú neviděli, ale jinéť by bylo, byl li by duovod bráněnie od boje, jenž slove notvercizojazyčný text. A když by se taká věc přihodila, kdež by žalobci a obžalovanému rozliční konšelé svědčili, tehda byla li by pochybující příhoda, obojie strany přísežní mají slyšáni býti, aby se pravda jasněji oznámila. A když ti vyslyšáni budú, jestli že by snad z sprostnosti při žalobě neb odporu nětco potřebného bylo opuštěno od přísežných na soudě sediejících, moci bude nalezen býti výnos s spravedlností se srovnávaje a vedlé toho súzenie má rozuměna býti tato obecnie řehola, jenž die, že člověk lépe muož brániti osoby své, cti a sbožie, nežli by od jiného mohl přemožen býti.

Přísežní mohú rozdielně a tajně svědky přeslyšeti

Poněvadž přísežní při počátku sazení přisáhli by, že nedostane li se jim práva psaného neb obecnieho, že mají jednomu každému vedlé svého svědomie spravedlivé učiniti, slušné jest jim svědky v vysokých a pochybných přech rozděliti, aby úplně a zjevně pravdu poznali,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).