Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dáti neb přivlastniti, ačkoli společně k zpuosobení té věci líbeznú moc měli by puojčenie.

O vyvolení poručené věci

Jestliže by porúčející někomu poručil čtvrt vinnice, anebo kopu grošóv, a jestliže po smrti porúčejícieho jedno z svrchuřečených poručených věci ten, jemuž jest poručeno, chtěl by vybrati neb vyvoliti a žena neb dědic svoliti by nechtěli, takové volenie toho, jemuž jest poručeno, přestane, ale radějí takové volenie na ženině neb dědicóv dobré vuoli zuostane, protož na tom, což žena a děti ukáží, má dosti jmieti plným právem.

Kšaftové mohú se dieti skrze poručníka

Ktož svú poslední vuoli v jiného zpuosobení poručie, nezdá se by sšel bez kšaftu, nebo ten poručník móž kšaft umierajícieho vedlé vuole svého svědomie vnitřnieho zpósobiti.

O kšaftiech na zádušie učiněných

Jestliže otec viece synuov maje neb dědicóv, kšaft, kterýž na zádušie zpósobil, jednomu zvláště poručie, bez překážky toho, jestliže ten poručník netbanlivě neb nevěrně při kšaftu činie, a ti, jímž kšaft příleží, buďte duchovní neb světští lidé, tiem prodlévají a napraviti netbají, jiný dědic kterýžkoli muož poručníka proto obeslati a s pomocí práva připuditi, aby kšaft řiedil, jakož jest jemu poručeno, nebo mnohé jiné pře milost má býti kšaftóm na zádušie a ženským věnóm.

O odvolání kšaftu a překážce

Ktožkoli osobně jest při kšaftu a slyše jej neodepře, ani skrze to škodu a obtieženie práva svého umdlenie osvědče, ktožkoli také nejsa přítomen

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).