Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

proezú, ku placenie cla jako i jiné časy mají puzeni býti.

Ktož clo projede

Ktož sbožie své bláznivě veze, clo projede, vrátí li se potom jiný čas, nemuož od celného puzen býti ku placení cla provezeného, neboť celný má bdieti nad placením cla a nespati.

O clu řečeném alfarch, t.

S obilé, vína, postlánie i se všech jiných věcí, kteréžto cizie v čas války do měst k schování jakožto k miestu bezpečnému vezú, a potom opět vyvezú, žádné clo z práva nemá placeno býti. Opět sbožie neb věci, s nichžto clo z práva nebývá dáno, zanetbáním nebo zmeškáním cla nebude ztraceno, ale když jné věci clu poddané, s nichžto clo má placeno býti, s dřieve řečenými věcmi bývají provezeny tajně, tehda opatrně má býti viděno, co jest práva při takových obojích věcech.

O celných nespravedlivých

Ktožkoli z celných vzal by clo nespravedlivé, dvěma pocestnýma jsa přemožen, dá rychtáři 60 šilinkóv a každému přísežnému 30ti a penieze proti právu vzaté má zase vrátiti. Po druhé jsa přemožen, rychtáři a přísežným 10 funtóv zaplatí a tomu osobně penieze donese, jemuž jest je vzal, v kterýchž by koli končinách země přebýval. Po třetie přemožen jsa má býti odsúzen, leč by milost nalezna od rychtáře a od přísežných vyplatil by se. Také ustanovujem, že žádný nemóž cla projieti, v městských zdech obývaje, leč by z města vyjel. A chce li hospodář koho vysvoboditi, řka, že by clo dal, to svú přísahú osáhni.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).