Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ač by kto z těch, jimžto služebnost vody vedenie příslušie, právo vedenie vody skrze neužívanie ztratil, nic práva tiem jménem jiným, kteříž potoku užívali, nezrostlo, a protož užitek jeho jest, přes jehožto dno voda byla vedena, nebo služebnost té strany svobody užívá.

Práva služebnosti mnohými obyčeji bývají potracena

Někdy skrze spojenie forverkóv neb stavenie, někdy skrze nedostatek té věci služebné, někdy dopuštěním skutku odporného, někdy skrze odlúčenie té věci, někdy zhynutím té věci, a někdy neužívaním, a to rozličně nebo naprosto neužívaním, aneb neužívaním vedlé času uloženého, aneb neužívaje vedlé kakosti, ale ne samotně, než v zápovědi učiněnú, aneb nepožívaje vedlé bytnosti té věci, ale užívaje jednoho za druhého, aneb neužívaje skrze nevědomie přišlé, a příkladové toho nahoře se vypisují.

O voknách neb světlostech

Služebnosti světel, t. oken, zdají se vespolek zřenie jmieti, jako chce li soused ke mně okno jmieti, přepustiž mi také okno k sobě udělati, a když se služebnost ukládá, zřeno býti má, aby světlostem neškodilo.

Kapituly o clu, ktož v jarmark sbožie veze skrze město a neprodává jeho, má clo s něho dáti

Ačkoli za času svobody jarmarkové města pro příčinu kupovánie neb prodávanie navštěvujíce s zboží a s kúpí svých cla neplatí, avšak trhu v městě nedějíce, sbožie, kteréž proezú,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).