Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Dluh nemóž rejistry doveden býti

Když kapitola některakého kostela skrze rejistrum, v němž úrokové kanovničtí popisovali jsú se, chtieše dovoditi na domu měštěnína jednoho tolika kop platu, usúzeno jest konečně, že prostými rejistry neb spisy, leč by pečetmi přirozenými potvrzeni byli neb svědectvím jednoho, a duovodem rozumným bylo potvrzeno, nic nemóž potvrditi.

Kapituly o výnosiech a nálezu panském a ortelech

Ačkoli užívanie a obyčeje nenie moc najmenšie, nikdy však pravdě neb právu nenie ke škodě, leč by obyčej byl rozumný a hodně předešlý, nebo takový škodí právu. A jestliže z takového obyčeje rozumného ortel neb soud byl vynesen, máť moc, aniž jemu móž odepřieno býti. Pakli by z obyčeje nerozumného byl vynesen, slušně muož býti odvolán.

O obyčeji a řádu vynášenie nálezóv

Při vynášení nálezuov nenie potřebie, aby přísežní všecko vyslovili, co jimi hýbá, ale dostiť jest, aby takové věci v jich svědomí pilně přemietajíce, ortele vynášeli krátkými slovy a sprostnými.

O obyčeji spisovánie orteluov

Slušné jest přísežným nálezy samým mezi sebú tajně spisovati neb skládati, neb jsú přisáhli každému spravedlivě činiti, poněvadž častokrát vyslyšiece duovody stran v soudu, namiesto tajně pro nález ortele obcházejí strany a rychtáře před soudem pozuostavujíce, nebo neslušie jim také těch duovodóv bez přítomnosti stran spisovati,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).