Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

svého. Pakli se sezná ve 14ti dnech, věřiteli zaplatie, a neučiní li toho, tieže bude tresktán, t. dá rychtáři puol věrdunku. A jestliže která žaloba projde na koho z dluhuov, ten ktož odpoviedati má, lépe se muož na kříži očistiti, nežli by jej žalobník mohl přísahú přemoci. A též buď i o každé prosté žalobě.

O žalobě hostí

Ač by který člověk cizí v některém městě učinil žalobu z dědičstvie kterého, postav rukojmie v třech hřivnách, aby žaloby dovedl, a nebude li dostatečen v své při neb žaloby nekonaje, pokutován ve třech hřivnách bude.

O žalobě hostí cizozemcóv a kdy se jim má spravedlivé státi

Ač by kto z končin královských přebývající v městě našem z dluhóv na koho žaloval, ve třech dnech staň se jemu spravedlivé.

Opět nižádný dědičstvie kterého někomu jinému nemóž zastaviti a zavázati neb odevzdati nenie dlužen, jedině před soudem a přísežnými. Pakli by rychtář umřel a jiný na jeho miesto vstúpí, tehda ten, ktož přijímá zástavu, skrze ty přísežné ovšem svú spravedlnost obdrží.

Kapituly o zavázaných a o oderčených práva neb o odepřených vuobec

Ačkoli právem božským člověk dlužen byl by, pokolení lidskému mohl křivdu a hněv odpustiti, poněvadž každému slušné jest postúpiti aneb odepřieti právu svému, avšak v hlavních neb těžkých přech, t. kteréž zapsány bývají, jakož jsú vraždy, raněnie, zlodějstva a nápodobná prohřešenie,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).