Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

kterýmiž osoba se urazie, ale také i soud potupen bývá a pokoj královský rušie se, žalobník neb póvod má najméně žalobu znésti na rychtáře, nebo když to učinie, s vymieněným otpuštěním práva rychtářova vinu muož odpustiti obžalovanému.

Jestliže by který z měšťan zavázal se pod zápisem neb hamfeštem neb se zaslíbil nětco učiniti neb dáti na ten čas a neučinil by toho, a jestliže takové zavázanie neb slib dotýká cti obecnie, ačkoli ta věc skutečně byla by učiněna, avšak za stálú a vděčnú věčně nebývá připuzena k zachování týmž právem, leč by ten nechtěl. Z těch věcí jest usúzeno, že bez překážky neb odporu žádosti zapsaného, jenž se zakládá na předpověděném zápisu, a k právu žádosti osoby pójčeného soud městský i vedlé zpuosobu práva i zápisu k užitečnému obecniemu, k kterýmžto věcem osoba odepřieti nemohla, má zapověděna býti, aby tak se zavazuje slibu, zavázanie aby nenaplnil ani konal. Pakli by dobrovolně chtěl naplniti buď odpuštěniem, nebo jediné leč by právo a zápis obecní překážel k zachování slibu svých listuov, soudem byl by připuzen. Podobnéť jest, poněvadž jest obecné právo, aby žádný pro dluh života neměl zbaven býti, ačkoli někto nezaplatil by dluhu, kterýž jest slíbil zaplatiti pod ztracením hlavy, avšak takový s pomocí rychtáře, stane li se nad ním soud, na muky smrti nemá vydán býti.

O odepření svědkuov

Ktož před soudem slavně odpierá svědka k vyvedení, svědkuov v též toliko při, leč by co nového, ješto potřebuje zvláštnieho duovodu, zašlo, zbraňován bývá.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).