Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

žalob učiniti, avšak žádá li súpeř neb obžalovaný skrze rychtáře svého, hned k jedné žalobě má jeho odpověd slyšána býti. A když tu vyslyší a dokonce rozsúzena bude, budiž jemu předložena druhá, kterážto též zjednána, též potom staň se i o jiných napřed.

O žalobě přísežných

Jestliže by obžalovaný chtěl ujíti žaloby přísežného neb konšela skrze očištěnie, ne tiež se očistí, než jakoby je naň člověk obecní nepřísežný toliko v nápodobné při žaloval.

O rozmnožení žalob

Muož li člověk třmi žalobami z dluhu jsa zaměstknán jednú obecní odpovědí bez škody tak, aby pře neztratil, odpověděti, k tomu jest odpověd: jestliže obžalovaný při odpovědi propovie slovo, jenž zavierá všelijaké zapřenie, jako v příkladě die li: nic jemu dlužen nejsem, dobře jest odpověděl a pře jest neztratil, bez překážky však tohoto, aby třem žalobám žalobníkovým dosti učinil, skrze tři přísahy se očistí, a to rozuměj, ač žalobník žádá, pakli by mlče to pominul, obžalovaný prostú přísahú zproštěn bude.

Kterak žaloby mohú odvolány býti

Všelijaké žaloby, kteréž bývají kdežkoli, mohú odvolány býti, krom těch, kteréž bývají prožalovány před čtyřmi lavicemi soudnými, nebo tu všelijaká žaloba jmiena bude za stálú. A ktož by koli na druhého žalobu učinil z puol hřivny neb z menšie a byl by pohnán jednú a zapří dluhu, od toho dne za 14te dní přísahú potvrdí zapřenie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).