Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

že tvým koniem nebude nic uškozeno. A když host skrze řeč předřečenú nadál se jest slibu bezpečenstvie jemu učiněného, ubezpečiv se, nenalezl jest ráno koní svých. I jest otázáno, zda li skrze řeč hospodářovu, kdež řekl: naději se etc.cizojazyčný text host byl by o svých koniech dostatečně ubezpečen. A odpověděno jest konečně, že nic, nebo velikýť jest rozdiel mezi těmi slovy slibuji a naději se, nebo slibuji zavieraj v sobě jedinkú stranu příští, ale tej věci, kteréž se naděje, strach jest, by věc otporná nepřišla. Čas také, v němž lidé vcházeti a vychoditi pravie se, ne celú noc, kdežto lidé odpočívají, ale některú její stranu vedlé obecnieho výkladu znamenává.

Kapitula o zapsáních a psanciech vuobec

Vedlé rozličnosti pře a soudu póhon předcházie zapsánie rozličnie, nebo v prostých soudiech ve třech čtrnádcti dnech třikrát bývá pohoněn, leč by pře byla mordéřská, nebo tehda póhon téhož času skrze slova třikrát předložen bývá a hned se děje zapsánie. Ale v zavitých soudiech za tři dny ustavičnie pořád psanec pohoněn bývá a čtvrtý den zapsáním bývá odsúzen, a jestliže by psanec po trojím zapsání neb pohnání v soudu se postavil, bez dalších rokóv a soudóv k otázkám neb k žalobám obyčejem očištěnie, obráněnie neb jiným obyčejem, jakž se jemu viděti bude, odpoviedati bude.

O hodině zapsánie

Tomu, jenž má zapsán býti, slúží toliko hodina neb čas, dokudž rychtář na soudě sedie, čtvrtý soud a ne celý den.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).