Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ktož by koli z úmysla a s dobrým rozmyslem na druha útok učinil, by jeho pak i nezabil, avšak raní li ho toliko, vedlé jeho zlé vuole, kterúž jest měl, bude li to tak shledáno, jako mordéř má pomstu trpěti, aby k koni jsa přivázán po ulicech sem i tam vláčen byl, a v té chvíli biřicovým hlasem jeho zaviněnie má oznámeno býti. A bude li tak veliká, má naduol k tomu připravený vložen býti a všichni údové jeho kólem zbiti býti a potom má na kolo vložen býti a zhuoru zdvižen, aby tak před očima lidskýma umřel. A což jest řečeno o mordu, i o zlé mysli též má rozuměno býti, nebo při zločiněníe radějí vuole zlá a skutek patří se, než nedostatek. O témž hledaj nahoře o pokutách a dole o ranách a o mukách.

O pomstě zápovědi města

Z stara dávna jest obyčej, aby ktožkoli pro zlé činy na údiech bývá ochromen neb jinak na svých údech ohaven, že tomu jest město zapověděno, ani jemu má vjitie do města dopuštěno býti.

Kapituly o základiech

Skrze omeškánie vyplacenie základu věřitel nemóž puzen býti dlužníkuov osobní žalobou sjednávati. V jiných práviech takto stojí psáno: věřitel nemuož slušně puditi dlužníkóv osobní žalobú, když počne při o základ i opustí. Opět jinde takto: věřitel nemuož slušně puditi dlužníkóv žalobú osobní opustě protivenstvie základu.

V kterých příčinách základ tajně

zavazuje se. Sbožie a statek na miestě cla podané neb stavené jsú celnému tajně zavázány pro zaplacenie dani. Opět ktožkoli s obecní pokladnicí smlúvu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).