Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nevytrženým v hlavu ranil jest, až s lavice upadl, k jehožto straně nalezeno bylo, že by vinen byl rychtáři dáti za pokutu 10 liber malých haléřóv, a raněnému pak, protože meče nevytrhl, dlužen by byl takúž pokutu, jako o zbití kyjem v práviech starých se vypisuje.

O rychtáři a o dědičné rychtě

Když ve vsi některaký rychtář dědičný umřel bieše, pán té vsi vdovu rychtářku synóv nemající k tomu jest chtěl puditi, aby jemu rychtu prodala. A když ona takému prodánie učiniti nechtieše, uložil jest jie rok zavitý, aby se s ním soudila, muož li řečenému prodaji odepřieti vedlé spravedlnosti. A když čas přišel a vdova, jakož dobrovolně slibováše učiniti, k soudu jest nestála, ani potom ve třech dnech pořád zběhlých příčiny nuzné potřeby neokázala bieše, žádal jest pán k své straně usúzenie, nemá li práva svého konečně obržeti pro nepřítomnost vdovy, poněvadž jest rok zavitý pominul a bez kúpenie rychty vdoviny nemá li se v ní uvázati plným právem. Na to jest bylo usúzeno, že ne rychta ani užitek její, o nichž žaloba neprošla, ale toliko prodánie rychty od vdovy vedlé dobré jejich vuole učiněné pán obdrží tým právem, protož takového prodánie, jakožto některaké věci prodané, nenásleduje věc prvotnie, totiž obdrženie rychty prve kúpené rozumně zašlo.

Rychtář jediný v městě má býti

Nám měšťanóm zdá se záslužné, aby v kterém městě královstvie nebylo viece rychtářóv, než jeden, pro svornost a pokoj. A dokudž kto užívá rychtářstvie, byl li jest před tiem přísežný,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).