Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jestli z zpurnosti pyšného byla by pověděna, straně jsú ke škodě, jako ač by snad posměšně neb všetečně strana z druhú jsúc napomanuta, žalobníku řekla by takto: „Kup sobě nový měšec“ neb nětco takového. A též slova na posledniem hollungcizojazyčný text, t. pokuty 12 malých, propověděná, jakž by koli propověděna byla, při obdrží nebo ztratí.

O zapsání v soudu

Když ve vsi některaký přísežný bohatý sedlák pro vraždu měl zapsán býti, otázáno jest od přátel jeho, zda li přes šest neděl, v nichž obecní lidé, jenž mají zapisováni býti k soudu, k soudu bývají pohoněni, nemělo by hodně ještě za tři dni čekáno býti. Na to bylo odpověděno, že v soudiech ne jinak s bohatými, ani jinak s chudými žebráky, ale se všemi jednostajně má činěno býti, nebo poněvadž v zákoně božiem psáno jest: velikého souditi budeš jako malého, aniž u tebe bude osob přijímanie.

O opuštění řádu soudného

Ačkoli v každých přiech řád soudný má býti zachováván, avšak jestliže rychtář pro znamenitá přestúpení, kterážto velikého duovodu, ač se dovodí pro vyhledánie skutku vinne, řečníka jim nepuojče, a tak řád soudný opustě, činie pomstu poslednie až k smrti, proto nemá některak štrafován býti, nebo jestliže zjevná prohřešenie, kteráž ižádným chřbetu držením tajná býti nemohú, a kteráž duovodu svědkóv nepotřebují, obyčejem soudným rozeznávána mají býti. Skrze to netoliko rychtářská kázeň, kteráž bez duovodu nemohla by dovedena býti, ale také i právo žalobníka, jemužto břemene duovodu potřebie by bylo, mnohem by urazili. Ani skrze zapomenutie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).