Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Rychtář druhdy vzaté věci má navrátiti a druhdy sraziti v pokutách

Jestliže rychtář v domu vražedlníka uteklého vzal by které věci, i potom stane li se smlúva, za pokuty, kteréž jemu placeny měly býti, srazí.

Konšel vstán z lavic pro zlé domněnie

Jakožto rychtář a konšelé neměli by za zlé jmieti, ač by od nich k vyšiemu vyslyšení odvoláno bylo, tak ani sobě k hanbě mají připisovati, jestliže pro podezřenie od soudu některých pří a od rozmlúvaní skrze své spolupřísežné z lavic rozumně byli by odlúčeni. Neboť mohú, když ty pře byly by před soudem, by pak i napomanuti nebyli, z soudných lavic jako i jiní státi a spolu býti.

O fentování rychtářském

Rychtář toho, jenž jemu pokuty dlužen, muož fentovati, a ty základy bez osvědčovánie, jakož v soudu o jiných základiech bývají, prodati. Ale těch pokut bez fentovánie pod lichvú neb škodú nemóž zjednati bez zvláštnieho odpuštěnie toho, komuž příleží.

Rychtář prvnější čím vinovat jest potomniemu

Na rychtáře potomnieho příslušejí pokuty, kterých předek jeho pozuostaviv nezaplacených neodpustil jest, nebo pokuty nenásledují osoby rychtářovy, ale úřadu.

Rychtář a přísežní mají slyšeti slova stran v soudu

Když v soudném městě přísežní proti jednomu reptavému zjevně před soudem konečný nález jsú vyřkli, rychtář, jenž zdáše se jemu býti nákladen, vysokým hlasem přísežné okřikl, připověděl jest tato slova: Ir mocht urteilen dem in iene vertl,cizojazyčný text t.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).