Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O rychtáři, kterak se má k stranám jmieti

Když rychtář má souditi věrně pro zlý skutek, tehdá straně soudu žádající přieznivého se má okázati, ani rokóv odkládati, ani těžkého a nesnadného se okazovati, jinak v podezření přísežně zločinění jsa, muku zločince, ač by utekl, osobně podstúpí.

Rychtář zbaven bývá druhdy pokuty

Pán jedné vsi osobně sedě na soudě, jednomu člověku svému žalujíciemu podvrhl jest, aby žalobu, kterúž jinde krom soudu naň znášieše, před soudem aby jie uskrovnil a změnil, a když řečený člověk pánu popieráše, pán ji opětoval obyčejem předřečeným, a když člověk po druhé opět zapieráše, pán jemu řekl: Lžeš jako starý z kurvy syn; v tom žádaje od přísežných usúzenie, kterak by řečený člověk měl pokutován býti, že on pána svého štrafováše a jeho řeč směl jest všetečně odvolati. Na to bylo usúzeno, že poněvadž stranám příslušie slov rychtářových s kázní potvrzovati a nebo jim odpierati, pán skrze nepočestná slova, kterýmiž jest člověka svého štrafoval, zbavil se jest pokut, by pak i z práva jemu příslušely, nebo skrze soudce jakož strany, též i se samého dlužen jest prvotně učiti neb zpravovati.

Rychtář muož stranám cíl prodliti

Jestliže v těžkých neb hlavních přech strany dřieve, než čas srovnánie, kteréhož jsú od rychtáře uprosili, nesrovnali by se, nenie potřebie, aby rychtář čekal, až by žalobce obviněného pohnal, ale muož sám od sebe stranám cíl uložiti. Ten však cíl, jest li pilná pře neb vysoká, čtrnádcte dní jmieti bude, v němžto strany přátely mohly by sobě naleznúti a řečníkuov sobě dobyti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).