Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

býti nemohú. A rozuměj skrze kniežky, totiž skrze rozsúzenie stranám nepřítomným vynesené a k nim jakožto list poslaný (nebo rci skrze kniežky) t. dané. Opět rychtář vedlé duovoduov souditi bude. Opět v přech, za něž pomsty bývají, milostivějie má býti rozuměno, jako u příkladě, když by dva soudce pořád jeden ku pomstě a druhý k zproštění ortel vynesli, rozumieme k zproštění větší moc jmieti. Opět ač by rychtář odsoudil obžalovaného z moci učiněné, rozumie se o zvláštní nebo v mukách, milostivější býti máme. Účinek od rychtáře, jenž jeho úřadu nepřísluší, nenie stálý neb pevný. Při odsúzení osob, kteříž pro své skutky jsú odsúzeni, nemá všecko vydrženo býti, což mají, ale při tom má rozuměno býti, aby núze neměli, a někteří toto právo mienie o synech a o rodičích a o strýciech a o jiných, jimžto živnost máme dávati. Jiní pak rozumějí, že potupeni bývají, jelikož mohú učiniti, rozuměj slušně a poctivě, nebo nezdá se možné býti, což nemóž býti počestně.

Ktož by co učinil proti zápovědi rychtářově, ten proti výpovědi rychtářově zvláště činí. Ve všelijakých přech to bývá za skutek přijato, v čemž jeden každý druhého zhrozil by aneb jemu poslem vzkázal, aby nedokonal skutku, protož slíbil li jsem státi právu pod pokutú a zapověděn neb zbráněn jsem byl od rychtáře, též jest jako bych stál, a též jest ač od protivníka, ale jiné jest, ač od cizieho.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).