Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pravdy tají, i ten, jenž lež praví, nebo onen nechce prospěti a tento žádá uškoditi. Přísežní majíť se varovati, aby pravdy netajili a křivdy nemluvili. A protož osoby, kteréž zvykly jsú lháti, nikoli přijati nebuďte mezi přísežné.

Má li rychtář penieze vězni pobrati

Jestliže lapený pro zlé činy má penieze a tak dlúho chován byl by v vazbě, ač by je za potřeby tělesné protrávil, rychtář jich nevezme. Znamenaj, že soudce časní muož kněze zprostiti bez otazu biskupova, ale ne odsouditi, a to jest proti právu, jenž die: žádný ktož nemóž odsúditi, nemóž zprostiti. V obecních soudiech každý dopuštěn bývá k žalobě, rozuměj, ktož k tomu hoden jest neb hotov, rychtář vinovat jest jakožto ze zlého skutku, ač by učinil své protivenstvie, a aby k tomu držán byl, čímž jest on koho rozhněval, a to jest pravda, ač jest to nevědomě učinil. Nebo bylo li by to lstivě, vinovat jest ze zlého skutku a bývá zlopověstný, a tyto věci bývají také při ubrmanství.

O nájemníciech

Nájem i odstúpenie hned od počátku mají se dieti u jednoho rychtáře, nebo týž soudce má býti v obojí při. Nelíbí li se nájemníkovi rychtář, jej potupí a za 20ti dní prodlenie jmieti bude, aby jej pokutoval, a obdrží li sobě jiného, tentýž při najatého i najímajícieho dokoná. Pakli by najatý mlčal, prvniemu soudci neodpieraje, staneť před ním, a všecky věci, kteréžkoli skrze úřad rychtářóv ztazovány mají býti, plného poznánie pře žádají, skrze kniežky vyjednány

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).