Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jsúce spravedlivého nálezu nepřevracovali a užitku jeho nezměňovali v hořkost zatracenie svého.

O kvapných nalézaních orteluov

Aniž vypoviedaní nálezuov mají býti kvapni, protože přieliš těžké jest v nejisté při jistý vynésti nález. Ale vždycky ptajte se s pilností na pravdu, nebo pravda častějie přimietána viece se blští v světle, užitek zajisté božský jest spravedlnost častějie přečítati.

Konšelé nesedajte sami na soudě v těžkých přech

Zajisté k širšiemu pravdy uptánie a prosvícení u vysokých a velikých, když by nastala potřeba, mají přísežní přísežné z měst a staršie z lidu přivolati, nebo cožť se od mnohých hledá, snázeť se nalézá, aniž sobě toho za bezprávie připisujte, že druhdy nižšieho rada přesáhne radu mnohých vyšších, neb zajisté ne všichni ve všech věcech, ale určení v určených věcech lepší a horší bývají nalézáni, a tak mají se uptávati pravdy s snažnú pilností, kterážto vždycky dokonává, čehož žádá.

Kto má voliti služebníky obecnie

Opět úředníky, kteříž obci přisluhují, přísežní volte, ale rychtář žádného takového nemóž voliti, krom jediné toho, ktož jemu zvláště chce slúžiti.

O rychtáři a o súdciech

Rychtář nemá jinak súditi, než jakož jest vypověděno právy neb ustanoveními aneb dobrým obyčejem.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).