Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

všichni pilně se varujte, neb právo lidské tak die: zlé pověsti, kteráž tobě má vošklivostí býti, jako zbavenie očí máš se varovati, nebo spravedlnost nemóž jmieti společnosti s prohřešilým člověkem, kteréž pak věci slušejí na přísežné, o tom hledaj dále o úřadu přísežných.

Co příslušie k úřadu konšelskému jelikož k nálezuom

K úřadu pak přísežných mezi jinými věcmi toto má příslušeti: všecky nálezy tvořiti a vynášeti a vynesené, leč by skrze hodné odvolánie byly by zastaveny, skrze rychtáře skutečně dovésti, kteřížto v té věci skrze přísežné zpravuje se jakožto stežeji dveře se zpravují. Protož v tvoření nálezuov samého boha jmějte před očima, nižádnému proti spravedlnosti neodpúštějíce, ale beze všeho vynímánie osob jednomu každému dajte což jeho jest.

O zlehčování pří skrze konšely

Nebývajte ve zlých přiech chudým milosrdní, jimžto jestliže otpúštějí, tiem je nešlechetnějšie činie, čím spravedlivějších přiezeň sobě ve zlém čijí, ale my jsme chudým tak povinni spravedlností, abychom však jiným nespravedlnosti nečinili, nebo rovenstvie má v soudu súdícím se zachováno býti, a tak nemáme ve zlých přech nad chudými k škodě jiných se slitovati.

Vystřiehajte se přísežní nade všecko, aby lehkostí, milováním, nenávistí, přiezní, odplatú, bázní, náhlostí aneb kterú jinú příhodú vedeni

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).