Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

žaloby jeho čině spravedlnost. Pakli by tomu hospodáři ten, jehož jsú věci zapověděné, za stravu neb v dluziech neb k těm podobných věcech byl dlužen, pro takové dluhy zapověděné věci mohl by ostřiehati a odtud prvotně svuoj dluh vzieti.

O zápovědi hostinských věcí

Ač by hospodář měštěnín hostě a příchozě s jeho věcmi do jeho domu pocházejícieho bez otázanie rychtáře pro dluhy, kteréž mu dlužen, ostavil by a zaneprázdnil prací, zaplatí rychtáři 70 malých za pokutu, protož aby měštěnín v pokutu neupadl, žádaj rychtáře, ať on obstaví a svým poslem neb biřicem řečeného hostě v jeho vlastniem domu zapovie. Pakli to obmešká a jiný věřitel zápovědí rychtářovú mocí učiněnú toho měštěnína předejde, ten prvé od hostě a z jeho věcí svuoj dluh spravedlivě potáhne, nebo jednomu každému jeho vlastnie prodlenie neb meškánie jest škodlivé.

Které věci nemohú zapověděny býti

Penězi, kteříž za vraždu bývají skládáni neb za jinú příhodu, jenž obecně slovú pešerunk, nemohú zapověděni býti, nebo bez otporu a všelijaké nesnáze mají žalobci dány býti od obžalovaného, a když se to stane, tehda ktožkoli má na ně žalovati, buďto z těch peněz, neb pro kterúkoli jinú příčinu, tomu mají k otázce vedlé spravedlnosti odpoviedati.

O zápovědi věcí umrlého člověka

Na dlužníka mrtvého věřitel nemuož žalovati, poněvadž jest již ušel práva soudného neb ortelovánie soudce časného, ale na vladaře sbožie téhož mrtvého muož žalovati plným právem.

O přípovědi krádeže

Opět všecky věci z krádeže narčené a nalezené mají býti navráceny tomu, ktož je nařieká, a ostatek, o čem by domněnie bylo, že by krádež byl, rychtář polovici a přísežní druhú polovici vezmú.

Kapituly o útoku neb o kvaltu na duom a o výboji

Ktožkoli na duom druhého voděním, samostřiely, lučišti neb jinými kterýmikoli věcmi bojovnými všetečně směl útok učiniti, by pak i žádného v něm nezranil, jako pro vraždu buď tresktán. A hospodář toho domu má takového výbojníka přemoci dvěma svědky, súsedoma svýma s obú stranú domu, aneb jedním samým přísežným, a tak přemožený a od hospodáře v domu rukú mocnú živý neb mrtvý jsa lapen nebo jat má sťat býti. Pakli by takový výboj nebo kvalt čině z domu ušel a potom před soudem nevinna chtěl se učiniti, s muži hodnými sám třetí na kříži se očistí. Pakli by ten, jemuž se útok stal, prostě bez svědkuov žalobu naň učinil,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).