Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

úřadu lepší a spravedlivější, jenž by ze všeho lidu mohli jmieni býti, voleni buďte, aby lid sobě poddaný mohli zpravovati. Nebo ani otec s synem, ani bratr s bratrem, ani test s zetem buďte spolu v řadu přísežných, nebo nic nepřinášie protivného osob rozdělenie, kdež jest viery jednota, ale již jmenované osoby často rozdiel činie mezi přísežnými pro své spojenie vyprysknutie. A protož má se varováno býti budúcie nebezpečnosti, aby jednota řečených osob rozdielu nezplodila mezi přísežnými, i kterak drahá jest věc jedné každé obce, aby přísežní byli jednomyslní neb svorní, a jedné vuole k dokonání všelijaké spravedlnosti, nebo moc všeliká spojená většie jest moci. A v boj zajisté jednomyslně vstúpiti neb svorně vítězstvie plodí a jednomyslný spolu poslúchaje vítězstvie obdržuje, nebo druhdy viece prospievá sebránie nemnohých v jednotě, nežli mnohých každého zvláštnie rozdělenie.

Opět zlopověstní nemají voleni býti, jenž ode všech skutkuov řádných jsú odehnáni, nebo duostojenstvie a povýšenie při nehodném jest miesto ohavnosti, poněvadž jednoho každého prohřešilého radše má následovati pomsta nežli duostojenstvie, a jestliže by nevědomě voleni byli a nebo ač by již voleni jsúce ve zlú pověst upadli, ti v takové příhodě, příčinu poznajíce, právo přikazuje, aby od svých spolupřísežných hned byli ssazeni, aby jedna neduživá ovce celého stáda nenakazila, a jistě mrzká jest strana, kteráž nepříleží neb nesjednává se s svú celostí, protož

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).