Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

chce li, muož jej sám třetí přemoci. Pakli nechce, že neslyšal, jinými třmi muži, kteříž jsú slyšali, muož jej přemoci.

Kapitula prvnie o přípovědech aneb o zapověděných věcech

Prvost aneb potomnost zápovědi naprosto práva neplodí, ačkoli k obdržení práva neb dokázanie za rovno by dosvědčovaly, protož pán domu nebo sladovny neb jiné kterékoli věci, kterúž jest pronajal, před jinými své táhna neb jiným puojčuje, jestliže ten, jemuž jest to najal, utekl by, tehda hospodáři za činži, na niežto tu sladovni najal, najprvé má zaplaceno býti. A zuostane li co viece sladu, mezi ty vedlé starosti a počtu má dělen býti. A pakli pán sladovny všecko v činži nájmu přijal by, tehda jiní připovědníci uviežíce se v sladovnu, budú jie požívati tak dlúho, jakž ji dlúho byl najal ten, jenž jest utekl.

Ale o dluzech jinak jest,

nebo tu, ktož jest první, časem mocnější jest právem.

O ostřiehaní zapověděných věcí

Jestliže v čiemžkoli domu věci někoho cizieho právem k žádosti čiežkoli zapoviedají se, tehda pán toho domu, leč by chtěl, k zachování těch věcí zapověděných nikoli nenie zavázán, nébrž jestliže v čas zápovědi poslóm rychtářovým die, že věcí zapověděných nechce ostřiehati, rychtář je vezme v svú stráž, zapoviedajíciemu z toho vedlé žaloby jeho čině spravedlnost. Pakli by tomu hospodáři ten, jehož jsú věci zapověděné, za stravu neb v dluziech neb k těm podobných věcech byl dlužen, pro takové dluhy zapověděné věci mohl by ostřiehati a odtud prvotně svuoj dluh vzieti.

O zápovědi hostinských věcí

Ač by hospodář měštěnín hostě a příchozě s jeho věcmi do jeho domu pocházejícieho bez otázanie rychtáře pro dluhy, kteréž mu dlužen, ostavil by a zaneprázdnil prací, zaplatí rychtáři 70 malých za pokutu, protož aby měštěnín v pokutu neupadl, žádaj rychtáře, ať on obstaví a svým poslem neb biřicem řečeného hostě v jeho vlastniem domu zapovie. Pakli to obmešká a jiný věřitel zápovědí rychtářovú mocí učiněnú toho měštěnína předejde, ten prvé od hostě a z jeho věcí svuoj dluh spravedlivě potáhne, nebo jednomu každému jeho vlastnie prodlenie neb meškánie jest škodlivé.

Které věci nemohú zapověděny býti

Penězi, kteříž za vraždu bývají skládáni neb za jinú příhodu, jenž obecně slovú pešerunk, nemohú zapověděni býti, nebo bez otporu a všelijaké nesnáze mají žalobci dány býti od obžalovaného, a když se to stane, tehda ktožkoli má na ně žalovati, buďto z těch peněz, neb pro kterúkoli jinú příčinu, tomu mají k otázce vedlé spravedlnosti odpoviedati.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).