Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

v němž již dvě létě bydléše, před zahájeným soudem odevzdal, a když se to stalo, Mikuláš umřel jest, ale třetí, když již den a rok v domu bydléše bez všelijakého nároku, přišel sem já a třetieho pohnav k soudu, poněvadž Mikuláš peněz, za něž bieše duom ode mne kúpil a já je tobě byl rozkázal dáti, a on nedal jest, a přes rok jej držieše a nikdy toho domu Mikulášovi řádně se neodevzdal, a poněvadž tak dlúho od času odevzdánie skrze pravého dědice drženie přeběhlo by, nemám li tebe z šacunku dřieve řečeného domu slušně vypraviti, ale třetím odevzdáním a zápisem bránieše se otporně jest dovodil, jakož dále psáno jest.

I jest usúzeno, že třetí ne jako dědic a pravý vladař, ale radějí jakožto nájemník, i. ocupator,cizojazyčný text duom, jenž Mikuláš mlčelivú pravdú proti spravedlnosti, protože peněz, za něž jej byl kúpil, tobě nezaplatil, aniž jemu ode mne odevzdán byl, onomu třetímu odevzdal, bieše i bydlil jest v něm nezprávně ani zápisu času běžícieho právě nemaje jím vládl jest, protož vedlé mé prosby z šacunku řečeného domu tě vypravím zaplatě. A duovod toho jest, nebo nebývá upevněno prodlením času, což od počátka z práva nepocházé.

O vládnutí dědictvím a zpravování

Vědomé jest, že od toho dne, v kterýž dědictvie před soudem se odevzdává, vladařstvie má býti počítáno, a ne od toho dne, v kterýžto za času vladařstvie dědictvie,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).