Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Znamenáno buď, že druhdy strana odporná má moc rychtáře dojíti pro příčinu soudu s protivníkem, a tehda osvědčenie i dánie památného, jenž německy slove urkund,cizojazyčný text malé moci jest. Pakli by již řečená moc nebyla straně přítomna, tehda osvědčenie k soudu včas učiněné dobře se hodí nebo potřebné jest, když čas soudu přijde a počne se.

Dvoje jest osvědčovánie na památné

Jedno slove tajné, jehožto oznámenie nepřicházie k tomu, jemuž má škoditi, a zdá se, že by jemu takové neškodilo. Jiné pak slove zjevné, ač by kto straně otporné skrze rychtáře oznámil, a tehda uvodí jako některaký duovod, tiem však se vladařstvie nevzdvihá, leč by póhon slušný strany otporné a skutečný soud slušným během došli. Opět znamenaj, že soudce mají býti takoví, aby když památné berú na svědomie, aby straně řekli: požeň protivníka tvého a žaluj naň před soudem dřieve, nežli by vládnutie tvé právo zahasilo.

O vládnutí dědictvím jelikožto k městištiem

Cesty spravedlivé a od staradávna obyčejné, silnice, královské stezky, ulice, mezérky mezi domy pro vodoteči, rynkové a cesty štamprochové, hliniště a miesta, kdež piesek kopají, i všelijaké jiná miesta, což se týče silnic lesních i polních, miest, jsú li obecní a zvykli jsú přisluhovati k obci od staradávna, žádný sobě nemuož osobiti, leč s povolením kniežete, protož ktož by takové věci zahradil neb zakryl, zmocněl se,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).