Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět žena má nápad s druhé strany, jako i samec, nebo mezi nimi práva jedné krve zuostávají. Opět oddělený nápada jako služebník, a ten neslove oddělený, ktož jest ještě náchlebník rodičuov.

O nápadu pobočních zpráva neb řeholy

Když se nedostane náměstkuov řádu sstupujícieho a vstupujícieho, najprvé napadají bratřie a potom jiní, jakožto synuov, a tak o jiných sstupuje. Opět s bratřími a s jich syny napadají rodičové mrtvého, o jehožto dědictví jest soud, ač jsú živi. Opět nenie li bratří ani rodičuov ani jiných sstupujících, tehda synové bratruov všecko vezmú. Pakli jsú kteří živi z vstupujících, ti mají nápad s syny bratruov předumřených. Opět v takových nápadech najviec napadají bratřie, kteříž obojieho rodiče dosahají umřelého bez kšaftu, a též buď rozuměno o synech týchž bratruov, protož syn takového bratra umřelého, ačkoli byl by na třetiem stupni neb koleně, avšak předkládá se bratřím umřelého, jenž od jednoho toliko rodiče příbuzní byli sú.

Opět synové bratróv, poněvadž jsú rovni bratřím umřelým, budú předloženi bez pochybenie strýcuom téhož umřelého a jiným nápodobným. Opět při tom nápadu žena napadá jako i muž a oddělený jako služebník, jakož se svrchu píše. Opět synové bratróv předumřených, když napadají s strýci, dědy neb pradědy neb s jinými vstupujícími, toliko mají nápad po kmenu, to jest toliko k tomu dielu, kterýž by rodičové byli měli, by živi byli. Ale když napadají bez vstupujících, vždy mají nápad po hlavách, nebo kolikož jest hlav neb osob takových, na toliko dielóv téhož sbožie nápad mají.

O nápadu pobočních přátel

Při nápadu pobočních tento řád má zachován býti, že k szboží mateřinu, kteréž od rodičóv jí došlo, toliko její vlastní děti, i. uterini,cizojazyčný text nápad mají, ačkoli přietelé vedlé příbuznosti s strany otcovy byli by. Ale k jinému vuobec nápad mají, ale kteříž z obojieho rodiče pošli jsú, s obojími budú dopuštěni.

Opět poněvadž synové bratróv předkládají se strýcuom umřelého, tehdy třetí stupeň neb koleno odtiská třetieho, ačkoli jinde pravé jest, že na rovných stupniech jsúce, rovně bývají dopuštěni. Opět po bratřiech a bratrských synech napadají, ktožkoli jsú kolena neb stupni blizšieho bez konce, když toliko blízkost kolena byla by dokázána.

Z toho ze všeho toto jest vybráno

Ktožkoli chce nápad dědičný jmieti, má k tomu po meči, t. s strany otce, přirozený býti. Opět soudie li se příbuzní otcovi a příbuzní mateřini o dědičstvie, obdržie právo příbuzní otcovi a ne mateřini, avšak přišlo li jest to sbožie od rodičuov mateřiných, tehda

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).