Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

A vládnutie neb zmocněnie jmievá překážku někdy skrze povodeň, jako ač by dědictvie vodami blízkými tak bylo zvodněno, že by jím vládnúti ani užívati jeho nemohl, někdy to bývá také skrze ssazenie aneb vyhnánie z vladařstvie, a druhdy skrze provolánie a osvědčenie před soudem anebo před tiem, komužto příslušie, die li, že jemu to násilím drží, a to zvláště když ten vladař násilný nenie přítomen a nemuož sjednáno býti pro některú příčinu. Opět bývá skrze zaplacenie jistého nájmu, jako ač by kto úrok určený nebo plat s domu najatého platil by mnoho let, nemuož toho dokázati, tiem aby duom pro takové placenie jeho byl.

Ktož sbožie mocí neb násilím drží, kdy má odehnán neb zbaven toho býti

Opět ačkoli vladař bezděčný držal by sbožie mnoho let dědičně, avšak že násilé neb bezděčnost protiví se právóm, protož skrze prvého dědice odehnán neb ssazen má býti skončením svého násilé, aniž se brániti bude moci vládnutím, ač by jím chtěl dovoditi, nebo vladař zlé dóvěry žádný čas nevládne. Příjmóv také času toho bezděčného drženie dědici dosti učinie týmž právem. Má však dědic bezděčné neb násilné vládnutie, dokudž trvati bude, po všecka léta neb každý rok jasným osvědčením před soudem oznámiti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).