Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

obecnie pokladnice, t. na obec, leč by slib a nebo obyčej byl na škodu. A slove slib, jako ač by se stalo zalíbenie od muže neb od ženy jiné osobě takto: po našie smrti statkem, kteréhož pozuostavíme, vládnúti budeš, již se tu z moci obce vynímá. A řekl sem také obyčej, jako někde jest obyčej, že takový statek dělí se na dvě straně, t. bohu / přátelóm, a druhde na tři diely, jakož práva obdržená a obyčej městský se zachovává.

O nápadu sstupujících řeholí

Z nápadu bez kšaftu sešlého mocnějšie jest pře sstupujících, ač jsú živi. Opět na prvniem stupni sstupujících jsú děti vlastní a přirození, nebo vlastní toliko, a potom rovní vnukové téhož stupně a tak pořád sstupuje.

O nápadu dětí zlého a dobrého luože

Opět děti přirození ve všecko se uvazují, ač jiných živých nenie, ale sebranci nikdy nápadu nemají, a to jest pravda, jelikožto po otci. Pakli jest soud o nápad mateřin, tuť připuštěni bývají sebranci s vlastními, leč by mátě osviecena byla, a slovúť sebranci, jichžto otec jest lidstvo, t. o jichžto otci jest pochybenie.

Nápad vnúčat

Opět vnukové mají nápad k tomu dielu, kterýž rodičové jich měli jsú jmieti, by živu byli, protož bude li zplozen jeden vnuk od jednoho syna a od druhého deset nebo jich viece, ten jeden tak mnoho na svuoj diel vezme jako oněch 10 na svój diel.

Opět žena má nápad s druhé strany, jako i samec, nebo mezi nimi práva jedné krve zuostávají. Opět oddělený nápada jako služebník, a ten neslove oddělený, ktož jest ještě náchlebník rodičuov.

O nápadu pobočních zpráva neb řeholy

Když se nedostane náměstkuov řádu sstupujícieho a vstupujícieho, najprvé napadají bratřie a potom jiní, jakožto synuov, a tak o jiných sstupuje. Opět s bratřími a s jich syny napadají rodičové mrtvého, o jehožto dědictví jest soud, ač jsú živi. Opět nenie li bratří ani rodičuov ani jiných sstupujících, tehda synové bratruov všecko vezmú. Pakli jsú kteří živi z vstupujících, ti mají nápad s syny bratruov předumřených. Opět v takových nápadech najviec napadají bratřie, kteříž obojieho rodiče dosahají umřelého bez kšaftu, a též buď rozuměno o synech týchž bratruov, protož syn takového bratra umřelého, ačkoli byl by na třetiem stupni neb koleně, avšak předkládá se bratřím umřelého, jenž od jednoho toliko rodiče příbuzní byli sú.

Opět synové bratróv, poněvadž jsú rovni bratřím umřelým, budú předloženi bez pochybenie strýcuom téhož umřelého a jiným nápodobným. Opět při tom nápadu žena napadá jako i muž a oddělený jako služebník, jakož se svrchu píše. Opět synové bratróv předumřených,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).