Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Ačkoli zloděj pro starý krádež byl by zapsán, avšak ještě v přítomném času muož býti za nevinného, z čehož jej viní, ale zloděje zapsaného prvé skutek druhého krádeže neb krádež, ačkoli byl by malý, aneb utiekanie po skutku jej přemáhá, a žalobce, jenž žaluje na zloděje prvé na úd ochromeného neb znamenaného, ačkoli při žalobě nebyl dostatečen, avšak proto pokuty nebude platiti.

O vedení zloděje k soudu

Zloděj v skutku neb v krádeži jsa lapen, jakž jest lapen, tak má před soud veden býti, ačkoli rychtáři polapen byl by, dán v sazenie bez jistiny neb bez krádeže, avšak bez překážky toho, bude li lapen s krádežem, tehda i s tiem krádežem naň vzvázaným před soud veden bude.

O přísaze zloděje

Jestliže by po prvé obžalovaný z krádeže a nejsa lapen při skutku ani znamenán neb zapsán maje se přísahú očistiti pochybil by, a krádež byl by tak malý vedlé šacovánie, že by proto nebyl hoden šibenice, tehda zaplatie ten šacunk za pokutu rychtářovu a za proviněnie k slúpu přivázán jsa metlami skrovně mrskán buď, nebo vieceť jest hoden milosti řečený obžalovaný, když v přísaze padne, nežli ač by krádež jakžkoli malý u něho byl by nalezen.

O zloději práva ztraceném

Když se obecně mezi lidmi die, že zloděj nebo jiný zločinec zbaven jest práva svého, to nemá rozuměno býti tak, aby jemu nikdy nebylo dopuštěno očištěnie, nebo toliko tak jest zbaven práva svého, že svědečstvie za právo jiného, poniž jest zlopověstný, vydati nemuože.

O zamlčení krádeže, že jest škodné

Ač by komu s cizími věcmi jeho vlastnie věci byly ukradeny a on by o tom mlčal a ani před súsedy ani před učedlníky soudu v čas určený nezjevil by toho krádeže neb škody, ten cizie věci zaplať. Opět pozdnie zvěstovánie, jenž kto potom činí o svých vlastních věcech ztracených, nenie jemu prospěšné, nebo zdá se, že by všetečně z osvědčenie svědkóv a nezvěděnie pravdy k tomu hnut jest. Prospěšné však jest prodlévanie zvěstovánie neb oznámenie, ač by sobě člověk prodlenie uprosil, ač by přehlédl své vlastnie věci, ztratil li jest z nich které.

O krádeži kola voznieho

Ztratil li kto kola voznie a obstaví li jemu je druhý, jestliže člověk věrný a ctný kola kúpil, navrátí je tomu, ktož jest nařekl ta kola, ač toho přísahú potvrdí, a žádné pokuty rychtáři.

O žalobě na čeledína z krádeže

Ač by sluha neb syn čeledín krádež učinil, žaloba bude na pána neb na otce, protože k nim krádež přišel jest, a žaloba z krádeže

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).