Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Avšak žalobce, ač obviněného na milost nechce přijíti, muož prositi neb žádati, aby se očistil neb jiným obyčejem, jakž by za spravedlivé bylo, čista se učinil, a té prosby rychtář má dopustiti. Pakli by to zamlče obviněného přijal na milost, máť býti pře, aby jemu milost učinil týmž právem.

Kapitula prvnie o řádu přátelstva neb příbuznosti a o stupniech přirozenie vstupujících a sstupujících, jenž obecně slovú kolena neb poslušnost {postupnost}marginální přípisek mladší rukou

Znamenaj, že stupeň jest číslo jedné každé osoby přiezní neb příbuzností spolu spojených. O stupniech v práviech klade se pro dědičstvie, kterážto jakožto po stupniech spadají na přátely a poručníky, a také pro zápověd svědečstvie, t. že přátelé příbuzní sobě svědčiti nemají.

Opět ktož jest mého otce strýc, mně bude veliký strýc, a ktož mé mateři děd, mně bude veliký děd, protož všeliký ten jest mně veliký strýc neb veliký děd, ktož jest mému otci neb mateři sprostně děd neb strýc. Opět právem příbuznosti někto připuštěn bývá k dědictví, by pak na 10tém stupni neb koleni byl, ale jménem blízkosti neb přiezni těm toliko dopuštěno bývá zbožím vládnúti, kteříž až do šestého stupně neb kolena příbuznosti jsú a z 7ho synovce, synovkyně nebo syn narození.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).